สโมสรไลออนส์ มหาสารคาม

ชื่อหน่วยงาน: 
สโมสรไลออนส์ มหาสารคาม
ที่อยู่: 
4 ถ.ริมคลองสมถวิล ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
จังหวัด: 
มหาสารคาม
ผู้ประสานงาน: 
นางระเบียบ กมโลบล
กิจกรรมและโครงการ: 
ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนให้การช่วยเหลือผุ้พิการ ให้การช่วยเหลือผุ้ยากไร้ ให้การสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่เด็กยากจน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
คนชรา ผู้ยากไร้
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
ผู้ประสบภัยพิบัติ