สำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดเชียงราย

ชื่อหน่วยงาน: 
สำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดเชียงราย
ที่อยู่: 
ในบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
จังหวัด: 
เชียงราย
เบอร์ติดต่อ: 
053-716196
ผู้ประสานงาน: 
นางสาวเสาวนีย์ ใจสม, นางนงนุช วงค์วาร
เบอร์แฟกซ์: 
053-716196
กิจกรรมและโครงการ: 
หาโลหิตให้พอเพียงต่อความต้องการของผู้ป่วย บรรเทาทุกข์ราษฎรที่ยากไร้ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ดำเนินงานโครงการพระราชดำริ สนับสนุนงานยุวกาชาด
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
คนชรา ผู้ยากไร้
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ชีวิตและสุขภาพ
ผู้ประสบภัยพิบัติ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ

วัตถุประสงค์ 
เหล่ากาชาดจังหวัด ขจัดภัยพิบัติ  ร่วมใจเร่งรัด  เพื่อผองปวงชน  หาโลหิต และทรัพย์สินเพื่อพัฒนาท้องถิ่น