สำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดสระบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
สำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดสระบุรี
ที่อยู่: 
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ถ.เทศบาล3 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี
จังหวัด: 
สระบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
036-211911
ผู้ประสานงาน: 
คุณสุนิภา บรรพต เจ้าหน้าที่กาชาด
เบอร์แฟกซ์: 
036-211911
กิจกรรมและโครงการ: 
มอบถุงยังชีพให้กับคนยากจนและผู้ประสบภัยพิบัติทุกเดือน มอบทุนการศึกษานักเรียนยากจน เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กยากจนหรือตามสถานสงเคราะห์ เรือนจำ มอบเครื่องนุ่งห่ม ผ้าห่ม รับบริจาคเลือดโดยการออกหน่วยทุกอำเภอ รับบริจาคอวัยวะ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
คนชรา ผู้ยากไร้
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประสบภัยพิบัติ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
รับบริจาคอวัยวะ ร่างกาย

วัตถุประสงค์ 
ช่วยเหลือสงเคราะห์คนยากจน  ตกทุกได้ยากในจังหวัดสระบุรี