เหล่ากาชาด จังหวัดมหาสารคาม

ชื่อหน่วยงาน: 
เหล่ากาชาด จังหวัดมหาสารคาม
ที่อยู่: 
ศาลากลางจังหวัดมหาสารคามชั้น4 ถ.มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
จังหวัด: 
มหาสารคาม
ผู้ประสานงาน: 
นางจันทร์เพ็ญ ศักดิ์วงษ์
กิจกรรมและโครงการ: 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากธรรมชาติ ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนให้การสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่เด็กยากจน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
คนชรา ผู้ยากไร้
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประสบภัยพิบัติ