เหล่ากาชาด จังหวัดชัยนาท

ชื่อหน่วยงาน: 
เหล่ากาชาด จังหวัดชัยนาท
ที่อยู่: 
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ถ.พรหมประเสริฐ อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
จังหวัด: 
ชัยนาท
เบอร์ติดต่อ: 
056-411963
ผู้ประสานงาน: 
หม่อมหลวงปุณฑริก (สวัสดิกุล) สมิติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท
เบอร์แฟกซ์: 
056-411221
กิจกรรมและโครงการ: 
รับบริจาคอวัยวะ ร่างกาย โลหิต ดวงตา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติผู้ยากไร้ และราษฎรที่เดือดร้อน สนับสนุน ส่งเสริมกิจการยุวกาชาด อาสากาชาด
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้
ชีวิตและสุขภาพ
ผู้ประสบภัยพิบัติ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ

วัตถุประสงค์ 
- เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติผู้ยากไร้ และราษฎรที่เดือดร้อน
- สนับสนุน  ส่งเสริมกิจการยุวกาชาดอาสากาชาด