อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระดับตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

ชื่อหน่วยงาน: 
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระดับตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
ที่อยู่: 
ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
จังหวัด: 
อ่างทอง
เบอร์ติดต่อ: 
035-616157, 089-8087463
ผู้ประสานงาน: 
นางสำรวล สอดส่อง อพม.
กิจกรรมและโครงการ: 
ดูแลผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย โรคเอดส์ เบี้ยยังชีพ และด้านอุปโภค บริโภค
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
คนชรา ผู้ยากไร้
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
พัฒนาชุมชนและชนบท
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ชีวิตและสุขภาพ

วัตถุประสงค์ 
1. ช่วยเหลือผู้พิการ คนชรา และผู้ยากจน
2.ช่วยเหลือด้านสาธารณสุข
3.ป้องกันโรคระบาดและขยะมูลฝอย
4.รับแจ้งเหตุประสบอันตรายต่าง ๆ
5.จัดให้มีการรณรงค์เกี่ยวกับไข้เลือดออก ไข้หวัดนกและยาเสพติด

ประเภทของความช่วยเหลือ 
1.รับอาสาให้ช่วยงาน ผู้สูงอายุ   ผู้พิการ  เด็ก/เยาวชน
คุณสมบัติเฉพาะของอาสาสมัคร
     1.1.เข้าใจสภาพสิ่งแวดล้อมใน
     1.2.มีความเต็มใจช่วยเหลือผู้ที่ด้วยโอกาสหรือผู้พิการโดยไม่หวังค่าตอบแทน
     1.3. มีความคิดและมีแนวทางทางการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เสมอ
2.รับบริจาคเงิน
3.รับบริจาคสิ่งของ   ของใช้  เครื่องนุ่งหุ่ม และยารักษาโรค