อาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม จังหวัดนนทบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
อาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม จังหวัดนนทบุรี
ที่อยู่: 
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น 3 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
จังหวัด: 
นนทบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
02-5917387, 02-5800733
ผู้ประสานงาน: 
นายวุฒิวงศ์ แก้วได้ปาน พนักงานคุมประพฤติ 4
กิจกรรมและโครงการ: 
1.ช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติในการฟื้นฟูผู้ถูกคุมประพฤติ 2.ออกสอดส่องเยี่ยมเยียนผู้ถุกคุมความประพฤติ ณ สถานที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทำการงาน 3.ให้การช่วยเหลือหรือสงเคราะห์ผู้ถูกคุมความประพฤติตามความเหมาะสมและสมควร 4.รายงายผลการควบคุมความประพฟติผู้ถูกคุมความประพฤติที่อยู่ในความรับผิดชอบมายังพนักงานคุมประพฤติ 5.ช่วยเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานคุมประพฤติต่อชุมชน
ความต้องการอาสาสมัคร: 
อาสาสมัครต้องได้รับการอบรมตามหลักสูตรอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม พัฒนาศักยภาพด้าน 1.การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2.การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน 3.การแก้ไขฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
สตรี สิทธิสตรี
ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด