อาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง พ.ม.จ. จ.อ่างทอง

ชื่อหน่วยงาน: 
อาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง พ.ม.จ. จ.อ่างทอง
ที่อยู่: 
พัฒนาสังคม และความมั่นคงมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง
จังหวัด: 
อ่างทอง
เบอร์ติดต่อ: 
035-616156-7, 086-0079506
ผู้ประสานงาน: 
นางเพ็ญจันทร์ บูรณะโรจน์ ประธาน อพม. ตำบลสี่ร้อย
กิจกรรมและโครงการ: 
แนะนำการ ฝึกอาชีพ จัดหางาน ติดต่อกู้ยืม เงินเป็นทุนประกอบอาชีพ แจ้งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือครอบครัว ให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งและขาดผู้อุปการะ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
ชีวิตและสุขภาพ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
ส่งเสริมวิชาชีพ

วัตถุประสงค์ 
เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต เป็นกลไกลเชื่อมประสานการทำงานของรัฐกับประชาชนด้านการพัฒนาสังคมในระดับ พื้นที่ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้นด้านอาหาร  ที่อยู่อาศัย  การศึกษา  สุขภาพอนามัย   การมีงานทำ มีรายได้เพียงพอในการครองชีพ  ประชาชนได้รับความเสมอภาค  ความยุติธรรม  มีคุณภาพชีวิตได้รับหลักประกันด้านสิทธิความปลอดภัย  การสนองตอบต่อความจำเป็นขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน

กิจกรรม/โครงการ 
ผู้ยากไร้   ติดต่อขอรับคำแนะนำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้กับครอบครัวผู้ประสบปัญหา ความเดือดร้อน ติดต่อขอรับการช่วยเหลือโดยตรงจากหน่วยงานที่ให้บริการใน เขตพื้นที่ตามที่อยู่อาศัยของผู้ประสบความเดือดร้อนคนพิการ  แนะนำคนพิการจดทะเบียน   นำสมุดประวัติในการ รักษาพยาบาลไปทุกครั้ง  แนะนำการ ฝึกอาชีพ จัดหางาน ติดต่อกู้ยืม เงินเป็นทุนประกอบอาชีพ แจ้งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือครอบครัว คนพิการ   ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งและขาดผู้อุปการะ โดยการจัดทำรายละเอียด  เยี่ยมเยียน  แจ้งเรื่องให้สำนักพัฒนฯ

ประเภทของความช่วยเหลือ 
รับอาสาให้ช่วยงานผู้ยากไร้   ผู้สูงอายุ   ผู้พิการ ทุพพลภาพ  เด็ก  บุคคลเร่ร่อนไร้ที่พึ่ง   ผู้ด้อยโอกาส  สตรี  ผู้ประสบภัย
คุณสบัติเฉพาะของอาสาสมัคร
กรรมการชุมชน   ที่ปรึกษา อ.ส.บ ดีเด่นระดับเขต  สาขาแพทย์แผนไทย  สตรีแม่ดีเด่น  อาสาสมัครประกันภัย  แรงงาน
อาสาสมัครสันติยุติธรรม   อาสาสมัคร อ.ภ.ป.ร.  อาสาสมัครดูแลคนพิการ
รับบริจาคสิ่งของ   ข้าวสารอาหารแห้ง  แจกคนพิการ-ยากจน  ถุงยังชีพ ช่วยผู้ประสบภัย น้ำท่วม