องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [ฉะเชิงเทรา]

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [ฉะเชิงเทรา]
จังหวัด: 
ฉะเชิงเทรา
กิจกรรมและโครงการ: 
รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์

ชื่อองค์กร
สาธารณ
ประโยชน์

ผู้บริหารองค์กร

สถานที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อ

พุทธสมาคมฉะเชิงเทรา

นางจิราภรณ์ ฉายแสง

เลขที่ ๑๑๘  ถนนนิยมไทย  ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง   จังหวัดฉะเชิงเทรา   รหัสไปรษณีย์  ๒๔๐๐๐

038 511 709

สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

นางสุภา ตันเจริญ

เลขที่ ๕๗๑  หมู่ที่ ๑๔ ถนนสนามชัยเขต  -พนมสารคาม ตำบลคู้ยายหมี  อำเภอสนามชัยเขต   จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์  ๒๔๑๖๐

038 597 885

มูลนิธิทวีพลังธรรม

นายวิจิตร มุ่งการงาน

เลขที่ ๘๐  หมู่ที่ ๓ ตำบลเสม็ดเหนือ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา   รหัสไปรษณีย์  ๒๔๑๑๐

038 848 294

ศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

พระครู วินัยธรบุญชัย จิตตปาโส

เลขที่ ๑๓๔  ถนนเทพคุณากร  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา   รหัสไปรษณีย์  ๒๔๐๐๐

038 513 951
ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายวิอรรธน ประภาศิริ
เลขที่ ๑๕๖  ถนนมรุพงษ์    ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง   จังหวัดฉะเชิงเทรา   รหัสไปรษณีย์  ๒๔๐๐๐
038 814 273, 081 453 1575
ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา
นางสุภา ตันเจริญ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา หมู่ที่ ๑  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์  ๒๔๐๐๐
 
มูลนิธิสมิตโยโธภิกขุ
นายประวิทย์ ไพบูลย์กุลกร
เลขที่ ๒๖/๑  หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านซ่อง  อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรา   รหัสไปรษณีย์  ๒๔๑๒๐
089 500 9762
มูลนิธิอุดมสุตาภิวัฒน์
นายสุรพล วรชิราภรณ์
เลขที่ ๕  หมู่ที่ ๔  ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว   จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์  ๒๔๑๙๐
081 924 8022
มูลนิธิ รภ.ราชนครินทร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
นายเอนก เทพสุภรณ์กุล
เลขที่ ๖  หมู่ที่ ๔  ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๑๐
038 512 500
สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาบางคล้า
นายชูชาติ ยังขวัญ
เลขที่ ๔๔/๓  หมู่ที่ ๑ ซอยสุขาภิบาล ๙  ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า  จังหวัดฉะเชิงเทรา   รหัสไปรษณีย์  ๒๔๑๑๐
038 541 504
มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการบ้านบางปะกง
นางชีวาพร คุ้มจอหอ
เลขที่ ๗๐  หมู่ที่ ๓ถนนสุขุมวิทสายเก่า  ตำบลสองคลองอำเภอบางปะกง   จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์  ๒๔๑๓๐
038 528 290 - 1
สมาคมศิษย์เก่าพนมอดุลวิทยา
นายสมศักดิ์ ภู่พนมภูมิ
เลขที่ ๖๖๐ หมู่ที่ ๑ ถนนพนมพัฒนา ตำบลพนม   อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา   รหัสไปรษณีย์  ๒๔๑๒๐
038 551 127
ชมรมผู้สูงอายุตำบลคลองเปรง
นายทองวัน ปะปุนไร
เลขที่ ๓๐ หมู่ที่ ๑๒  ตำบลคลองเปรง อำเภอเมือง    จังหวัดฉะเชิงเทรา   รหัสไปรษณีย์  ๒๔๐๐๐
 
ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปากน้ำ
นางโกสุม ธรรมจินดา
เลขที่ ๙๙  หมู่ที่ ๑ ถนนวนะภูติ๑ ตำบลปากน้ำ   อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา   รหัสไปรษณีย์  ๒๔๑๑๐
038 541 313

ชมรมข้าราชการครูบำเหน็จ – บำนาญจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายสุรพล วรชิราภรณ์

สหกรณ์ครูจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง    อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา   รหัสไปรษณีย์  ๒๔๐๐๐

081 924 8022

ชมรมนักรบผู้สูงอายุอำเภอแปลงยาวและพื้นที่ใกล้เคียง

นายชูชาติ โกสะรุทธ

เลขที่ ๒๔/๒  หมู่ที่ ๓ ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว   จังหวัดฉะเชิงเทรา   รหัสไปรษณีย์  ๒๔๑๙๐

081 888 8179

กลุ่มส่งเสริมชีวิตครอบครัววัดเซนต์แอนโทนีฉะเชิงเทรา

นายสำราญ กิจชลวิวัฒน์

เลขที่ ๑๒๙  ถนนสรรค์ประศาสน์ ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา   รหัสไปรษณีย์  ๒๔๐๐๐

038 512 015

ชมรมผู้สูงอายุวัดเซนต์แอนโทนีฉะเชิงเทรา

นายวรชัย ฮวดศิริ

เลขที่ ๑๒๙  ถนนสรรค์ประศาสน์  ตำบลหน้าเมือง   อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา   รหัสไปรษณีย์  ๒๔๐๐๐

038 512 015

ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายโสมิน ด้วงประเสริฐ

เลขที่ ๑๕๖  ถนนมรุพงษ์    ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง   จังหวัดฉะเชิงเทรา   รหัสไปรษณีย์  ๒๔๐๐๐

038 812 059

วิสาหกิจชุมชนหัวสำโรง

นางศรประภา

เลขที่ ๑๗  หมู่ที่ ๒  ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว   จังหวัดฉะเชิงเทรา   รหัสไปรษณีย์  ๒๔๑๙๐

038 853 471

ชมรมผู้สูงอายุตำบลแปลงยาว

นายช่วง บุญเขียน

เลขที่ ๖๐/๑  หมู่ที่ ๗  ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว   จังหวัดฉะเชิงเทรา   รหัสไปรษณีย์  ๒๔๑๙๐

 

ชมรมผู้สูงอายุตำบลบางเกลือ

นายแดง โสธรวัฒนา

อนามัยบางเกลือ   หมู่ที่ ๒  ตำบลบางเกลือ  อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา   รหัสไปรษณีย์  ๒๔๐๐๐

081 940 1758

เครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายสายันต์ ไหมพิมพ์

เลขที่ ๑๗  หมู่ที่ ๒  ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว   จังหวัดฉะเชิงเทรา   รหัสไปรษณีย์  ๒๔๑๙๐

038 853 471

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านด่านเงิน

นายสมหมาย ไชวรรณ์

เลขที่ ๑๙/๒  หมู่ที่ ๙  ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว   จังหวัดฉะเชิงเทรา   รหัสไปรษณีย์  ๒๔๑๙๐

038 852 194

กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนบ้านหัวกระพี้

นายมะหัน ศรีสมบัติ

เลขที่ ๘๔  หมู่ที่ ๖  ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา   รหัสไปรษณีย์  ๒๔๑๒๐

038 520 089

ชมรมผู้สูงอายุวัดบางพระ

นายดนัย คุ้มภัย

หมู่ที่ ๕   ตำบลบางพระ อำเภอเมือง   จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์  ๒๔๐๐๐

038 514 183

ชมรมผู้สูงอายุพนมสารคาม (ดอกบัวขาว)

นายประดับ ผังรักษ์

เลขที่  ๔๑๕   หมู่ที่ ๑ ซอยวัดท่าเกวียน ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา    รหัสไปรษณีย์  ๒๔๑๒๐

086 320 1766

มูลนิธิรุ่งเรืองธรรม

นายวิรัช เวทย์ศุรกฤต

เลขที่  ๒๔๕ – ๒๔๗ ถนนศุภกิจ  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  รหัสไปรษณีย์   ๒๔๐๐๐

038 511 759

ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลแปลงยาว

นายอำนวย หาญบาง

เลขที่  ๖๐  หมู่ที่ ๔ตำบลวังเย็น  อำเภอแปลงยาว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  รหัสไปรษณีย์   ๒๔๑๙๐

038 589 002 - 3

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลท่าตะเกียบ

นายหลิม สาธุชาติ

เลขที่  ๔๔๔  หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าตะเกียบ  อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา  รหัสไปรษณีย์   ๒๔๑๖๐

038 508 110