องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [ชลบุรี]

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [ชลบุรี]
จังหวัด: 
ชลบุรี
กิจกรรมและโครงการ: 
รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์

ชื่อองค์กร
สาธารณ
ประโยชน์

ผู้บริหารองค์กร

สถานที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อ

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

นายสุภรธรรม มงคงสวัสดิ์

เลขที่ ๔๔๐  หมู่ที่ ๙ ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ    อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  รหัสไปรษณีย์   ๒๐๒๖๐

038 716 247 - 9ต่อ 8100

มูลนิธิธรรมานุเคราะห์

นายนภา กู้ชาติ

เลขที่ ๒๑/๓  หมู่ที่ ๑ ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์   ๒๐๑๑๐

038 312 708

มูลนิธิพระพุทธสิหิงค์ชลบุรี

นายจรูญ สวรรยาวัฒน์

หอพระพุทธสิหิงค์  เลขที่ ๔๑๗ – ๔๒๑  ถนนวชิรปราการ  ตำบลมะขามหย่ง  อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี   รหัสไปรษณีย์   ๒๐๐๐๐

038 274 572

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง

นายประศักดิ์ ดำรงศรี

เลขที่ ๖๑  หมู่ที่ ๓ ตำบลบางละมุง  อำเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี    รหัสไปรษณีย์   ๒๐๑๕๐

038 241 373
มูลนิธิศิษย์คุณครูประไพ  สวัสดิวร 
นายชัยรัตน์ ลีละศาตร์
เลขที่ ๒๑๕   หมู่ที่ ๓  ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน   อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี    รหัสไปรษณีย์   ๒๐๐๐๐
038 795 504
มูลนิธิศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติ 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ครบรอบ 36พรรษา
นายวัลลภ พลอยทับทิม
เลขที่ ๑๐๔   หมู่ที่ ๓  ถนนสุขุมวิท ตำบลบางละมุง   อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี    รหัสไปรษณีย์  ๒๐๑๕๐
038 241 072
มูลนิธิอินทสังข์ราษฎร์สามัคคี
นายเชาว์ เสงี่ยมสิน
เลขที่ ๕   หมู่ที่ ๔  ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์   ๒๐๑๖๐
089 548 0997
มูลนิธิสุวรรณราษฎร์สามัคคี
นายเชาว์ เสงี่ยมสิน
เลขที่ ๕   หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะลอย  อำเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี    รหัสไปรษณีย์  ๒๐๑๖๐
089 548 0997
มูลนิธิดร.ผาสุข – สุมณฑา  กุลละวณิชย์– วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
นางสุดา สุวรรณาภิรมย์
เลขที่ ๑๖๙  ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี    รหัสไปรษณีย์  ๒๐๑๓๐
038 394 900
มูลนิธิมีชัย  ฤชุพันธุ์ –วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
นางสุดา สุวรรณาภิรมย์
เลขที่ ๑๖๙  ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี    รหัสไปรษณีย์  ๒๐๑๓๐
038 394 900
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา
นางสาวสุวรรณา เชี่ยวนาวิน
เลขที่ ๓๘๔  หมู่ที่ ๖ ถนนสุขุมวิท ตำบลนาเกลือ  อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี    รหัสไปรษณีย์   ๒๐๑๕๐
038 423 468
มูลนิธิคุณพ่อเรย์
นายสัมพันธ์ อัครพงษ์พานิช
เลขที่ ๔๔๐  หมู่ที่ ๙ ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ    อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี    รหัสไปรษณีย์  ๒๐๒๖๐
038 716 628
ยุวพุทธิกสมาคมชลบุรี
นายธีรชัย ทองธรรมชาติ
สามัคคียสภา วัดกำแพง ถนนโพธิ์ทอง ตำบลมะขามหย่ง   อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี   รหัสไปรษณีย์   ๒๐๐๐๐
038 276 330
พุทธสมาคมสว่างเหตุธรรมสถานบ้านทุ่งเหียง
ร.ต.ต. นิวัฒน์ เชี่ยวชาญ
เลขที่  ๑๑/๑  หมู่ที่ ๔  ซอยสถานเซียนซือเม่งเอ็งตั๊ว       ตำบลหมอนนาง   อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี    รหัสไปรษณีย์   ๒๐๑๔๐
038 466 100

ชมรมคนหูหนวกจังหวัดชลบุรี 

นางสาวสุนีย์ วราธนสิน

เลขที่  ๓๗๓/๑-๓  หมู่ที่ ๑๕   ถนนลงหาดบางแสน  ตำบลแสนสุข อำเภอแสนสุข   จังหวัดชลบุรี   รหัสไปรษณีย์  ๒๐๑๓๐

02 717 1902-3