องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [กรุงเทพฯ]

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [กรุงเทพฯ]
จังหวัด: 
กรุงเทพมหานคร
กิจกรรมและโครงการ: 
รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์

 


ชื่อองค์กร
สาธารณ
ประโยชน์

ผู้บริหารองค์กร

สถานที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อ

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก   

นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์

๑๘๕/๑๖  ซอยวัดดี่ดวล ถนนจรัลสนิทวงศ์๑๒ แขวงวัดท่าพระ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

02 864 3381

มูลนิธิดวงประทีป 

นางประทีป อึ้งทรงธรรมฮาตะ

๓๔  ซอยล็อค๖  ถนนอาจณรงค์  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐

02 671 4045 - 8

สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพย์วัลย์ สมุทรักษ์

๕/๑-๒  ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

02 246 4699

สมาคมสภาศูนย์ประสานงานภาคเอกชนแห่งชาติ  

นายสมพร เทพสิทธา

๕๘   ซอยศุภราช ๑ ถนนพหลโยธิน   แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

02 578 3452

สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

นายสมพร เทพสิทธา

๖๑/๒๑  ซอย๒๐๗  ถนนเสนานิเวศน์  แขวงจรเข้บัว  เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐

02 578 3452

สมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ 

นายสมพร เทพสิทธา

๕๘   ซอยศุภราช ๑ ถนนพหลโยธิน   แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

02 578 3452

สมาคมอนามัยการเจริญพันธุ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแห่งประเทศไทย 

นายศิพพร กฤษณจินดา

๔๑/๙  หมู่ที่6  แขวงตลิ่งชัน  เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐

 

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

นายณัฐพัชร์ อินทภูติ

๒๕๗  ถนนราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

02 354 7533-37

มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว  (ฟอร์เด็ก)  

ดร. อัมพร วัฒนวงศ์

๑๐๓๕/๗-๑๐  ถนนศรีนครินทร์  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐

02 721 2983

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

นายพฤฒินันท์ เหลืองไพบูลย์

๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐ และ ๗๘/๕ หมู่๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๑๒๐

02 435 2343

มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร 

นายสมพร เทพสิทธา

๒๕๗  ตึกมหิดล  ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

02 354 7391-4ต่อ 102

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ   พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ

ดร. สุธีรา วิจิตรานนท์

๕๐๑/๑  หมู่ที่ ๕  ถนนเดชะตุงคะ  แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

02 929 2301-7

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

ดร. อัมพร วัฒนวงศ์

๑๘๗๓  ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน   กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐

02 256 4209, 02 254 2200

มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน  ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

นายแผน วรรณเมธี

๒๕๗  ตึกมหิดล ชั้น ๔ ถนนราชวิถี  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

02 354 7391-4

มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษ อรอนงค์ อินทรจิตร

๑๔๕/๖  ซอย ทรงสะอาด  ถนนวิภาวดีรังสิต 20  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

02 276 2950, 02 277 8811

มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม

นางสาวเย็นฤดี วงศ์พุฒิ

๔๗  ซอยพหลโยธิน ๑๙/๑  ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

02 513 3038

มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พล.ร.ต.ม.ล. อศนี ปราโมช

๖๙๓ ถนนบำรุงเมือง ตำบลคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

02 226 5666

มูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นนไพรัช เทพมงคล

  ถนนพรานนก  แขวงศิริราช  เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

02 419 9116-8

มูลนิธิมหาวชิราลงกรณ

พันเอก ดุษฎี ทัตตานนท์

๓๑๕  อาคารมหาวชิราลงกรณ  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ถนนราชวิถี  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  ๑๐๔๐๐

02 354 7596-7

มูลนิธิกองทุนไทย

นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

๒๐๔๔/๒๑  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐

02 318 3959

มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก

นางสุธาทิพ ธัชยพงษ์

๘๓/๑๕๙  หมู่ที่ ๖  ซอยชินเขต  ถนนงามวงศ์วาน  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

02 954 9571-2

มูลนิธิสร้างสรรค์สถาบันครอบครัว

นางสาววิจิตร แก้วเครือวัลย์

๑๐๓๔  ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

02 644 7992-4

มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี

นางปวีณา หงสกุล

๑๐๔๗-๕๑  ซอยพหลโยธิน ๖๙/๑  ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๒๐

02 972 5489-90กด 0

สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

นางสุทธิณี เมธีประภา

  ถนนสุโขทัย  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

02 241 0737

มูลนิธิการศึกษาไทย

นายมารุต จาติเกตุ

๒๘  ซอยพิบูลวัฒนา๗ ถนนพระรามหก แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร๑๐๔๐๐

02 279 1381

มูลนิธิโครงการเพื่อชีวิต

ศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ คันธเสวี

๕/๔๖๒  หมู่ที่ ๘  ซอย ๙  ถนนรามคำแหง ๒ แขวงดอกไม้  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐

02 752 8370

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

นายณัชพัชร์ อินทุภูติ

๕๑   ถนนพระอาทิตย์ กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๐๐

02 281 9563 กด310

มูลนิธินิคมจันทรวิทุร

นายโชคชัย  สุทธาเวธ

อาคารสามชั้น (ตึกหน้า) กระทรวงแรงงาน ถ.มิตรไมตรี ห้วยขวาง ดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ หรือ  ตู้ ปณ. ๒๕ไปรษณีย์พุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐

02 248 5550, 02 889 8939

มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย

นายโชคชัย  เลิศจิตรเดชา

๔๒๓  ซ.สุขุมวิท ๕๕ ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองตันเหนือ    เขตวัฒนา   กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

02 391 0136 กด236

มูลนิธิคอลฟีลด์เพื่อคนตาบอด ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางออรชรา ศรีบัวพันธุ์

๑๔๒๔/๒๖๘  ซอยประชาสงเคราะห์ ๑๖ แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

02 276 1411

คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน

นางเรวดี ประเสริฐเจริญสุข

๔๐๙  ชั้น๓  อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ซอยโรหิตสุข ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ ๕  แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๒๐

02 691 1216

สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

นายแพทย์บรรลุ ศิริพาณิช

อาคาร ๔ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

 

มูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์   อังศุสิงห์ 

นายปัญญา เลิศไกร

เลขที่ ๑๐๓๔  ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค
 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

02 659 6057

เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

พันเอก (พิเศษ) ไชยนาถ ญาติฉิมพลี

เลขที่ ๑๖๕  ถนนสามเสน ๕  เขตพระนคร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐

02 628 7293

มูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา

คุณหญิงณัฐริกา วัธนเวคิน

๗๘  ซอยกัปตันบุช ถนนเจริญกรุง ๓๐ แขวงสี่พระยา     เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  ๑๐๕๐๐

02 233 6460-9

มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย    ในพระบรมราชินูปถัมภ์

คุณหญิงอรุณี ปริวัติธรรม

๔๗๓๙  ถนนดินแดง เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

02 245 3954

มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พาณิชย์

   ซอยศูนย์วิจัย  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ      เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐

02 716 6070

มูลนิธินันทาทร

นายทันพงษ์ พัฒนศิฎางกูล

๖๕  ซอยรามคำแหง ๑๔  ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐

02 318 3059

มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา

๒๙   ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐

02 281 9280

มูลนิธิเรืองแสงธรรม

นางการะเกต แทนกิจการกุล

๑๕๐/๓๕  หมู่ที่ ๔  ซอยสวนผัก ๒ ถนนสวนผัก  แขวงตลิ่งชัน   เขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐

02 882 0440-1