องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [ขอนแก่น]

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [ขอนแก่น]
จังหวัด: 
ขอนแก่น
กิจกรรมและโครงการ: 
รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์

ชื่อองค์กร
สาธารณ
ประโยชน์

ผู้บริหารองค์กร

สถานที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อ

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด ในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

นายอารีย์ หลวิจิตร

เลขที่ ๒๑๔  หมู่ที่ ๑๐ ถนนมะลิวัลย์  ตำบลบ้านเป็ด  
อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  ๔๐๐๐๐ 

043 242 098

มูลนิธิข้าราชการบำเหน็จบำนาญและผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น

นายเสน่ห์ นามพิลา

วัดศรีจันทร์  ถนนศรีจันทร์  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง    จังหวัดขอนแก่น  ๔๐๐๐๐ 

043 222 571

สมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญและผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น

นายเสน่ห์ นามพิลา

วัดศรีจันทร์  ถนนศรีจันทร์  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง    
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ 

043 222 571

มูลนิธิกุหลาบ –ประยูร  มูลกะรัตน์

นายวิชา วิชัยวงษ์

โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง      จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ 

043 332 334
สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
นายบุญเกิด พิมพ์วรเมธากุล
วัดหนองแวง  ถนนกลางเมือง  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง   
จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ 
043 360 804
สมาคมครู ผู้ปกครองและศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
นายคงฤทธิ์ อัศวพัฒนากุล
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  ตำบลเมืองพล  อำเภอพล      จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๒๐ 
043 414 761
มูลนิธิวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
นายสุนิสิต สุธิตานนท์
เลขที่ ๑๙๑/๗๕ หมู่ที่ ๑๗  ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านเป็ด   อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  ๔๐๐๐๐ 
043 423 656
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์กลุ่มแม่บ้านอำเภอเขาสวนกวาง
นางประทีปทอง ณ พัทลุง
เลขที่ ๒๘๖  หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคำม่วง  อำเภอเขาสวนกวาง   จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์ ๔๐๒๘๐
043 449 530
สมาคมครูและผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดขอนแก่น
นายเพิ่ม หลงแก้ว
เลขที่ ๕๖/๘  หมู่ที่ ๗ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง        
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐
081 544 0787
พุทธสมาคมขอนแก่น
นายวมบูรณ์ สุดวิเศษ
เลขที่ ๔๔  ถนนหลังเมือง  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง        
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐
043 226 155
มูลนิธิพรหมวชิรญาณ
ผศ. ดร. วิจิตร เกิดผล
เลขที่ ๘๖/๒๒  หมู่ที่ ๓ ถนนโพธิสาร  ตำบลในเมือง  
อำเภอเมือง   จังหวัดขอนแก่น  ๔๐๐๐๐
043 327 946
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เขตเทศบาลขอนแก่น
นายสมชัย วิริยปิยะ
เลขที่ ๗๕๓/๓  ซอยวุฒาราม  ถนนรื่นรมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐
043 321 433
สมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์จังหวัดขอนแก่น
นายไพโรจน์ สุวรรณจันดี
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  ๔๐๐๐๐
043 246 729
มูลนิธิคณะธิดาเมตตาธรรม
นางสาวอัธยา สังขรัตน์
เลขที่ ๑๖๔/๒๓  หมู่ที่ ๑๖ ถนนมะลิวัลย์  ตำบลในเมือง     อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐
043 340 54

ชมรมตลาดสดเทศบาล ๓

นายบรรจง เมืองครุฑ

เลขที่ ๖๒/๒๔๐  ถนนกลางเมือง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

043 220 621

ชมรมกีฬามวยจังหวัดขอนแก่น

นายสมหวัง คำทุ่น

เลขที่ ๖๒/๒๙  ถนนกลางเมือง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

043 223 612

มูลนิธิเพื่อการศึกษาไทยรัฐวิทยา ๔

นายสมทรง คำทุ่น

เลขที่ ๓๔/๑  หมู่ที่ ๑ ตำบลสำราญ  อำเภอเมือง  
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

043 379 315

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

นายบุญมา ทวิภักดิ์

วัดธาตุ  ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง           
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

 

องค์กรพัฒนาสตรีตำบลหนองกุง

นางแสงทอง แสนสงค์

เลขที่ ๘๗/๓  หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองกุง  อำเภอน้ำพอง      จังหวัดขอนแก่น  ๔๐๑๔๐

086 715 6587

กลุ่มคุณธรรมและผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น

นายสมพร ดาวเชิญ

เลขที่ ๕๘/๘๓  ถนนชาตะผดุง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐

043 238 075

องค์กรพัฒนาสตรีและเยาวชนอำเภอน้ำพอง

นางแฉล้ม ทิพยมนตรี

เลขที่ ๔๗/๑  หมู่ที่ ๔ ตำบลสะอาด  อำเภอน้ำพอง  
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๔๐

089 940 8024

ชมรมส่งเสริมอาชีพและช่วยเหลือผู้สูงอายุ

นางสิรินันท์ วัชรสุตานนท์

เลขที่ ๕๗  หมู่ที่ ๑๐ ตำบลป่าปอ  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  ๔๐๑๑๐

087 238 3079

ชมรมกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบ้านไผ่

ร.ต.ต.หญิง ยี่สุ่น พุทธศรี

เลขที่ ๖๘๖/๖๕  ถนนเจ้าเงาะ  อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๑๐

085 007 2240

องค์กรเครือข่ายบัณฑิตกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น

นางฉันทนา แรงโสม

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

089 709 0107

ชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองหิน

นายกรม ต้นโหนเชียง

เลขที่ ๒๒/๑  หมู่ที่ ๒๒ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

043 378 293

ชมรมพนักงานครูเทศบาลนครขอนแก่น

นายสุกิจ วัฒนสุข

เลขที่ ๑๔๔/๓๒  หมู่ที่ ๒๐  ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านเป็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

085 009 8017

ชมรมผู้สูงอายุบ้านฝาง

นายทอง ชะกอง

เลขที่ ๑๕๐/๑  หมู่ที่ ๙ ถนนมะลิวัลย์  ตำบลบ้านเป็ด     
อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  ๔๐๐๐๐

043 269 036

ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านฝาง

นายตาล หว่องบุญศรี

เลขที่ ๓๒/๑  หมู่ที่ ๑๒ ถนนมะลิวัลย์  ตำบลบ้านเป็ด     
อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  ๔๐๐๐๐

043 369 085

ชมรมผู้ประดิษฐ์ดอกไม้ในชุมชน

นางลุมานะ ชาสุวรรณ

สหกรณ์แพทย์แผนไทย วัดธาตุ  ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

043 222 208

สมาคมผู้ปกครองและครูภูเวียงวิทยาคม

นายประดิษฐ์ ภูมิเวียงศรี

เลขที่ ๓๐๐  หมู่ที่ ๔ ตำบลภูเวียง  อำเภอภูเวียง  
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๕๐ 

 

ศูนย์ประสานงานองค์การเอกชนประจำจังหวัดขอนแก่น

นายไพโรจน์ สุวรรณจันดี

ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  ถนนศูนย์ราชการ  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  ๔๐๐๐๐

043 246 729

มูลนิธิหลวงพ่อมโนกวิวํโส

พระครู ญาณสารโกวิท

วัดบูรพาราม  ตำบลบ้านฝาง  อำเภอบ้านฝาง  
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๒๗๐

043 269 055

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สตรีอำเภอน้ำพอง

นางประไพร โขพิมพ์

เลขที่ ๑๐๖  หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังชัย  อำเภอน้ำพอง   จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๔๐

043 431 422

มูลนิธิกัลยาณวัตร

นางจันทนา ถิโรภาส

โรงเรียนกัลยาณวัตร ถนนกลางเมือง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

043 224 427

ชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญหนองนาคำ

นายวิลาศ วันชัย

เลขที่ ๓๔  หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านโคก  อำเภอหนองนาคำ     จังหวัดขอนแก่น  ๔๐๑๕๐

043 217 056

ชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญภูเวียง

นายสำเนียง สณโพธิ์

เลขที่ ๗๕  หมู่ที่ ๒ ตำบลภูเวียง  อำเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๕๐

043 291 327

มูลนิธิวัดศรีภูเวียง

พระครู เมฆวุฒิกร

เลขที่ ๒๖๒  หมู่ที่ ๓ ตำบลภูเวียง  อำเภอภูเวียง  
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๕๐

043 291 174

สมาคมชาวเหนือขอนแก่น

นายสนอง อินทะรังษี

เลขที่ ๔๓/๑๘  ถนนมิตรภาพ  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐

043 334 733

มูลนิธิคณะธิดาเมตตาธรรม

นางสาวสุปราณี กู้ทรัพย์

เลขที่ ๑๖๔/๒๓  หมู่ที่ ๑๖ ถนนมะลิวัลย์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

043 348 054

มูลนิธิหมอกระแส  ชนะวงศ์

ศร. นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์

เลขที่ ๒๘/๙  ถนนรามราช  ตำบลเมืองพล  อำเภอพล      จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์  ๔๐๑๒๐

043 414 553

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนอำเภอน้ำพอง

พระครูสุธีปริยัตโยดม

เลขที่ ๖๙   หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองกุง  อำเภอน้ำพอง    จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์  ๔๐๑๔๐

089 840 9029, 089 573 8424

ศูนย์สาธิตวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายสมัชชาเกษตรกรรายย่อยอุบลรัตน์

นายถนอม พานโคตร

เลขที่  ๖๓   หมู่ที่ ๑๖  ตำบลน้ำพอง  อำเภอน้ำพอง     จังหวัดขอนแก่น   รหัสไปรษณีย์  ๔๐๓๑๐

 

ศูนย์กัลยาณมิตรขอนแก่น

นางสาวผกามาศ บุญธรรม

เลขที่ ๓๕๘/๔   ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง    อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น   รหัสไปรษณีย์  ๔๐๐๐๐

043 227 365

หลวงพ่อพุทธาวุฑฒิสาโร

พระครูมงคล ธรรมจารี

เลขที่ ๓๒๐  หมู่ที่ ๙ ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านฝาง     อำเภอบ้านฝาง   จังหวัดขอนแก่น   รหัสไปรษณีย์  ๔๐๒๗๐

043 269 023

มูลนิธิจิตกุศลขอนแก่น (ซุ่นซิมเซี่ยนตึ๊ง)

นายวิเชียร คุณกิตติ

เลขที่ ๓๕๕/๓  ถนนหลังเมือง ตำบลในเมือง   อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์  ๔๐๐๐๐

043 221 546