องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [จันทบุรี]

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [จันทบุรี]
จังหวัด: 
จันทบุรี
กิจกรรมและโครงการ: 
รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์

ชื่อองค์กร
สาธารณ
ประโยชน์

ผู้บริหารองค์กร

สถานที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อ

มูลนิธิไลออน แดง –รัญจวน วงษ์กล้าหาญ

นางรัญจวน วงษ์กล้าหาญ

เลขที่ ๒๙๑  ถนนท่าแฉลบ  ตำบลตลาด อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  ๒๒๐๐๐

039 311 230

มูลนิธิวัดดอนตาล

นายเอี่ยม ผลประพฤติ

เลขที่ ๕๙  หมู่ที่ ๑๓ ซอยวัดดอนตาล  ตำบลพลับพลา    อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  ๒๒๐๐๐

039 354 831

มูลนิธิฉัตรทองคำ

นาวาโท เสนีย์ รักษาศิลป์

เลขที่ ๑๐๐ ถนนท่าหลวง  ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง      จังหวัดจันทบุรี  ๒๒๐๐๐

039 312 927

มูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุบ้านจันทบุรี

นายไฉน สุขสัมพันธ์

เลขที่ ๕๔/๕  หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งเบญจา  อำเภอท่าใหม่   จ.จันทบุรี   ๒๒๑๒๐

039 326 496
มูลนิธิสหกรณ์สามัคคีวัดมณีคีรีวงก์
นายประสาร เขมะสุธ
วัดมณีคีรีวงก์  หมู่ที่ ๖ ตำบลซึ้ง   อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  ๒๒๑๑๐
039 442 331
มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย เพื่อกิจการบ้านพักผู้สูงอายุคามิลเลียน โซเชียล  เซนเตอร์ จันทบุรี
นายสัมพันธ์ วาปีโส
เลขที่ ๑๓๗  หมู่ที่ ๔ ตำบลจันทนิมิต   อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐
039 343 350
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์วัดดอนตาล
นายเอี่ยม ผลประพฤติ
เลขที่ ๕๙  หมู่ที่ ๑๓ ซอยวัดดอนตาล  ตำบลพลับพลา   อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  ๒๒๐๐๐
039 354 831
สมาคมผู้ผ่านศึกและทหารนอกประจำการ
นาวาโท เสนีย์ รักษาศิลป์
เลขที่ ๑๐๐ ถนนท่าหลวง  ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง   จังหวัดจันทบุรี    ๒๒๐๐๐
039 312 927
สมาคมคนตาบอดจังหวัดจันทบุรี
นายกองสิน แรงดี
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี ตำบลตลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี   ๒๒๐๐๐
 
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเด็กพระคุณ
นายกิติศักดิ์ ลิมปัธนกุลชัย
เลขที่ ๓๔/๑  หมู่ที่ ๗ ตำบลพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่  
จังหวัดจันทบุรี  ๒๒๑๒๐
039 311 106, 039 457 979
ศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชนจังหวัดจันทบุรี
นายธิน ศิริไสยาสน์
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี ตำบลตลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี   ๒๒๐๐๐
039 312 552
ชมรมคนพิการจังหวัดจันทบุรี
นายชวลิต อำนวยธารา
เลขที่ ๑๒๑๒/๒๑  ถนนท่าแฉลบ  ตำบลตลาด อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี    ๒๒๐๐๐
039 312 552
มูลนิธิสีนวล  ดีสมบัติ
นายภุชชงค์ ศุภดล
วัดเกวียนหัก  หมู่ที่ ๗ ตำบลเกวียนหัก   อำเภอขลุง  
จังหวัดจันทบุรี  ๒๒๑๒๐
039 441 961
มูลนิธิพระพิศาลธรรมคุณ
นายธำรง ฤทธิโยธี
เลขที่ ๑  หมู่ที่ ๔  ถนนพิศาลธรรมคุณ  ตำบลเขาวัว          อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์  ๒๒๑๒๐
039 431 511

มูลนิธิโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาราม

นายธำรง ฤทธิโยธี

เลขที่ ๑/๑  หมู่ที่ ๔ ถนนพิศาลธรรมคุณ ตำบลเขาวัว    อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี    ๒๒๑๒๐

039 481 482

สโมสรไลออนส์จันทบุรีตากสิน

 

เลขที่ ๔๑/๑๒๑  หมู่ที่ ๕  ซอยวัดเขาแก้ว ถนนเจดีย์ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  ๒๒๐๐๐

 

มูลนิธิโรงเรียนบางกะจะ “ส. สามัคคีธรรม - วรรณโพธิ์”

นายโสภณ ไทรเมฆ

เลขที่ ๒๒  หมู่ที่ ๑ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  รหัสไปรษณีย์   ๒๒๐๐๐

039 391 241

มูลนิธิส่งเสริมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์จันทบุรี

นายฉลอง พานิชสุข

เลขที่ ๑๒๑๒/๒๑  ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี   รหัสไปรษณีย์  ๒๒๐๐๐

 

สมาคมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นายถนอมทรัพย์ ลี้เลิศชนบดี

เลขที่ ๑๒๑๒/๒๑  ถนนท่าแฉลบ  ตำบลตลาด อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี   รหัสไปรษณีย์  ๒๒๐๐๐

 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์นิคมสอยดาวจำกัด

นายเช้า สุขขำ

เลขที่ ๙๙/๑  หมู่ที่ ๗ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลทับช้าง  อำเภอสอยดาว    จังหวัดจันทบุรี   รหัสไปรษณีย์  ๒๒๑๘๐

087 140 1491

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกผู้สูงอายุอำเภอสอยดาวจำกัด

นางอนงค์ ทองวิเวก

เลขที่ ๒๑๔/๑๗  หมู่ที่ ๑  ซอย ๓  ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี   รหัสไปรษณีย์  ๒๒๑๘๐

089 882 4121

สมาคมชาวใต้จังหวัดจันทบุรี

นายประเสริฐ วรรณศรีจันทร์

เลขที่ ๑/๑๖-๑๗   หมู่ที่ ๕  ถนนริมน้ำ   ตำบลจันทนิมิต  อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี   รหัสไปรษณีย์   ๒๒๐๐๐

 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกเสือชาวบ้านอำเภอขลุง

นายสมศักดิ์ วัฒนะ

เลขที่ ๓๑/๑  ถนนเทศบาลสาย ๑ ตำบลขลุง   อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี   รหัสไปรษณีย์  ๒๒๑๑๐

039 441 949

สมาคมแพทย์แผนไทยวัดสุทธิวารี จันทบุรี

นายอาจิณ สว่างชีพ

เลขที่ ๔๔   หมู่ที่ ๑๐ ถนนพระยาตรัง   ตำบลท่าช้าง   อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี   รหัสไปรษณีย์   ๒๒๐๐๐

039 339 031

ชมรมส่งเสริมอาชีพผลิตภัณฑ์เสื่อกกจันทบุรี

นางพรหมศรี นราศรี

เลขที่ ๔๑   หมู่ที่  ๘  ถนนญาณวิโรจน์  ตำบลเกาะขวาง   อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี   รหัสไปรษณีย์   ๒๒๐๐๐

039 343 418, 086 381 8882

ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

นายยงยุทธ อิ่มผ่อง

เลขที่ ๑๑๖๖   ถนนท่าแฉลบ  ตำบลตลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  รหัสไปรษณีย์ ๒๒๐๐๐

039 311 166 ต่อ308

ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองบัว – พลิ้ว 

นายบุญชัย เที่ยงตรง

ศูนย์สาธารณสุข  หมู่ที่ ๔  ซอยอนามัยหลังเก่า ถนนญาณวิโรจน์  ตำบลหนองบัว  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี   รหัสไปรษณีย์   ๒๒๐๐๐

039 450 163, 081 401 0351

ชมรมวัดเขาสุกิม

พระญาณวิลาศ

เลขที่ ๕๐   หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเขาบายศรี  อำเภอท่าใหม่    จังหวัดจันทบุรี   รหัสไปรษณีย์  ๒๒๑๒๐

081 861 8736, 085 164 2350