องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [กาฬสินธุ์]

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [กาฬสินธุ์]
จังหวัด: 
กาฬสินธุ์
กิจกรรมและโครงการ: 
รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์

ชื่อองค์กร
สาธารณ
ประโยชน์

ผู้บริหารองค์กร

สถานที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อ

สมาคมวัฒนธรรมผู้ไทยจังหวัดกาฬสินธุ์

นายทองคำ อุทโธ

ศาลาการเปรียญวัดสว่างคงคา ถนนอนรรคนาค ตำบลกาฬสินธุ์  อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์   ๔๖๐๐๐

043 821 113

สมาคมเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิสูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์

นายสุรีย์ ซองศิริ

เลขที่ ๒๙/๑  ถนนบุญกว้าง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  
รหัสไปรษณีย์   ๔๖๐๐๐

089 944 8170

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์

รศ.รต. อนุกูล คลังบุญครอง

ตึกภาวนาพุทโธ  ชั้นสอง  โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  ถนนกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  รหัสไปรษณีย์   ๔๖๐๐๐

043 811 1434

ชมรมผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสสวัสดิการทางสังคม

นายคำตา มาตรา

เลขที่ ๑๑๔  หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองกุงศรี  อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์  รหัสไปรษณีย์   ๔๖๒๒๐

081 320 4565

สมาคมคนตาบอดกาฬสินธุ์

นายกิติธนา ใจสมร

เลขที่ ๗๙   ซอยคำผลพัฒนา  ถนนบุญกว้าง  ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง   จังหวัดกาฬสินธุ์  รหัสไปรษณีย์   ๔๖๐๐๐

043 820 832

มูลนิธิคณะธิดาเมตตาธรรมขอนแก่น  สาขากาฬสินธุ์

นางสาวอัรยา สังขรัตน์

เลขที่ ๙๙  หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองห่าง  อำเภอกุฉินารายณ์   จังหวัดกาฬสินธุ์  รหัสไปรษณีย์  ๔๖๑๑๐

043 348 054

มูลนิธิโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๕

นายสมหมาย ใจทาน

หมู่ที่  ๔  ถนนสมเด็จ –มุกดาหาร   ตำบลเหล่าใหญ่        อำเภอกุฉินารายณ์   จังหวัดกาฬสินธุ์   รหัสไปรษณีย์   ๔๖๑๑๐

043 852 284

มูลนิธิพัฒนาการศึกษาโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาลัย

นายชุมพล ฎโอน

หมู่ที่  ๑๔๓  ถนนภิรมย์ อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์   รหัสไปรษณีย์   ๔๖๐๐๐

043 811 564