องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [กาญจนบุรี]

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [กาญจนบุรี]
จังหวัด: 
กาญจนบุรี
กิจกรรมและโครงการ: 
รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์

ชื่อองค์กร
สาธารณ
ประโยชน์

ผู้บริหารองค์กร

สถานที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อ

มูลนิธิเมตตาศิษย์ 

นางลอดหล้าดาวดี บุญฤทธิ์มนตรี

เลขที่ ๕/๖  ถนนแสงชูโต  ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี  รหัสไปรษณีย์  ๗๑๐๐๐

034 511 124

หอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี

นายประทีป พงษ์วิทยภานุ

ตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี  ถนนแสงชูโต  
ตำบลปากแพรก  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์  ๗๑๐๐๐

034 512 357

สมาคมผู้ปกครอง  ครู  และศิษย์เก่าวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

นางบุญรัตน์ ปุญศิริ

เลขที่ ๗  ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านเหนือ  อำเภอเมือง       จังหวัดกาญจนบุรี  รหัสไปรษณีย์  ๗๑๐๐๐

034 511 124

มูลนิธิวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

เลขที่ ๒๒๗  ซอยวิสุทธรังษี ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์  ๗๑๐๐๐

 

สมาคมส่งเสริมสวัสดิการสังคม

 

เลขที่ ๑๑๔   ถนนรถไฟ ๔  ตำบลท่าเรือ  อำเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี    รหัสไปรษณีย์  ๗๑๑๓๐