องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [กำแพงเพชร]

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [กำแพงเพชร]
จังหวัด: 
กำแพงเพชร
กิจกรรมและโครงการ: 
รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์

ชื่อองค์กร
สาธารณ
ประโยชน์

ผู้บริหารองค์กร

สถานที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อ

มูลนิธิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดกำแพงเพชร

นายกฤช อาทิตย์แก้ว

สำนักงานเทศบาลตำบลนครชุม เลขที่ ๙๙๙ หมู่ที่ ๖  ถนนกำแพงเพชร – ตาก ตำบลนครชุม   อำเภอเมือง   จังหวัดกำแพงเพชร  รหัสไปรษณีย์   ๖๒๐๐๐

055 738 868

มูลนิธิกำแพงเพชรสงเคราะห์

นายสำราญ มหบุญพาชัย

เลขที่ ๔๑๓/๖  ถนนเจริญสุข  ตำบลในเมือง   อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร  รหัสไปรษณีย์   ๖๒๐๐๐

055 711 551

ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จังหวัดกำแพงเพชร

นายมาณพ ศิริไพบูรณ์

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร  ถนนกำแพงเพชร –พรานกระต่าย   
ตำบลหนองปลิง  อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร  รหัสไปรษณีย์   ๖๒๐๐๐

055 705 030