องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [เชียงใหม่]

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [เชียงใหม่]
จังหวัด: 
เชียงใหม่
กิจกรรมและโครงการ: 
รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์

ชื่อองค์กร
สาธารณ
ประโยชน์

ผู้บริหารองค์กร

สถานที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อ

มูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ

 

๑๙๖  หมู่ ๑๐  ถนนเชียงใหม่-ฝาง  ตำบลดอนแก้ว  อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๘๐

053 890238 - 44

มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ

นายสว่าง แก้วกันทา

๑๑๐ ซอยคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ถนนสุเทพ  ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐

053 297581

มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาสตรีไทย

นางชาลินี ศรีเดชะกุล

๑๑๑/๒  หมู่ที่ ๑๑  ซอย ๒  ถนนแม่ออน   ตำบลสันกำแพง  อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๓๐

053 392359

สมาคมปราบวัณโรคเชียงใหม่ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

นายแพทย์พงษ์ศิริ ปรารถนาดี

๑๗๐ หมู่ที่ ๖  ถนนเชียงใหม่-หางดง ตำบลแม่เหียะ   อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๐๐

053 272911
มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
นายประสิทธิ์ สัญญารักษณ์
๑๖๖  ถนนลอยเคราะห์ ตำบลช้างคลาน  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
053 275953
มูลนิธิกวนอิมธรรมทาน
นายประสิทธิ์ สัญญารักษณ์
๔๕/๖  ถนนเมืองสมุทร ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
053 235968
สมาคมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในชุมชน
นางปฏิญญา สต๊อคเก็ต
๓๕/๕  ถนนศิริธร ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
053 226439
มูลนิธิเพื่อพัฒนาและสงเคราะห์เด็ก
นายพระองค์ ม่วงทา
๑๐๐๐/๒๗๑-๗๒ หมู่บ้านโชตนานิเวศน์ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๐๐๐
053 216417
มูลนิธิส่งเสริมคุณภาพชีวิต
นายชัยเชียร สมพรโชคชัย
๑๖๘/๓๖  หมู่ที่ ๓ ตำบลสันป่าเปา  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๑๐
053 431877
มูลนิธิชีวิตใหม่ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
คุณหญิงบุพพัณห์ นิมมานเหมินท์
  ถนนท่าแพ (อาคารพุทธสถาน)  ตำบลช้างคลาน      
 อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  ๕๐๑๐๐
053 819352
มูลนิธิเด็กกำพร้าบ้านกิ่งแก้ว วิบุลสันติ เชียงใหม่
คุณหญิงเจ้าระพีพันธุ์ สุจริตกุล
๗๕  ถนนวัวลาย  ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๐๐
053 275650
องค์การคณะทำงานร่วมการปฏิบัติงานพัฒนาหมู่บ้านชนบทในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
นายพัลลภ สุวรรณมาลิก
๔๘  หมู่ ๖  ถนนเชียงใหม่-แม่โจ้  ตำบลหนองจ๊อม  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  ๕๐๒๑๐
053 844885
สมาคมสมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
นายสมัชชา สัมพันธ์โน
๓๗๒/๘  หมู่ที่ ๑ ซอยเตือนใจ  ถนนสันทรายเก่า  ตำบลสันทรายน้อย จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๑๐
053 350531
ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่
นางอรนัดดา ตันติพัฒน์
๔๑๓ หมู่ที่ ๔  ตำบลหนองผึ้ง  อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๔๐
053 321011

ชมรมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่

นางนวลลออ สัปจาตุระ

๑๙  ซอย ๓  ถนนศรีมงคล  ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  ๕๐๓๐๐

053 413273

บ้านเอื้ออารีเชียงใหม่

นางสาวผ่องพิศ มีงาน

๒/๒  ซอยศิริธร  ถนนศิริธร ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐

053 358109

มูลนิธิอุบลรัตน์

คุณจันทร์เพ็ญ ชีรานนท์

๑๖๗  หมู่ที่ ๘  ถนนเชียงใหม่-ฝาง ตำบลเชียงดาว  อำเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๗๐

053 455654-5

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน

มรว อัจฉรีย์ชัย รุจวิชัย

๒๒๕/๑๑๒  หมู่ที่ ๒ ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่๕๐๑๓๐

053 380567

กลุ่มส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ

นายสมสิทธิ์ คำยอญ

๔๗  หมู่ที่ ๙  ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๓๐

053 446982

มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อนไทย –เยอรมัน

ดร. อนุสรณ์ คุณานุสรณ์

เลขที่ ๖๘-๖๙  หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ ๕๐๑๐๐

053 124 264

สถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ

ดร. อนุสรณ์ คุณานุสรณ์

เลขที่ ๖๘-๖๙  หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ ๕๐๑๐๐

053 124 264

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่

นางบุญมี แสวงธรรม

เลขที่ ๖๓/๑  หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม    จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ ๕๐๑๘๐

053 121 157-9

สมาคมชาวไหหนำเชียงใหม่

นางสมศรี ศรีมนัส

เลขที่ ๒๖/๑  ถนนประชาสัมพันธ์  ตำบลช้างคลาน  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์  ๕๐๒๐๐

053 274 531

อาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่

นายโพธิ์ทอง แก้วสุทธิ

เลขที่ ๑๕๑/๑  หมู่ที่ ๑๓  ซอยบ้านแม่ตู่ ถนนสันทราย- แม่โจ้ ตำบลป่าไผ่  อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
รหัสไปรษณีย์  ๕๐๒๑๐

053 492 311, 053 492 003

มูลนิธิคริสตจักรของพระคริสต์ฯ

นายดอร์ซี่ ทรอว์

เลขที่ ๒๔  ถนนห้วยแก้ว  ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง    จังหวัดเชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์  ๕๐๓๐๐

053 221 553

มูลนิธิพุทธสถานเชียงใหม่

มูลนิธิพุทสถานเชียงใหม่

เลขที่ ๑  ถนนท่าแพ ตำบลช้างคลาน  อำเภอเมือง   จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์  ๕๐๑๐๐

053 276 514, 053 251 305

มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมือง

ดร. ศุภวัตร ฎวกุล

เลขที่ ๑  ถนนท่าแพ ตำบลช้างคลาน  อำเภอเมือง    จังหวัดเชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์  ๕๐๑๐๐

053 274 817

มูลนิธิเกื้อดรุณ

นายแพทย์ ดร. วิชาญ วิทยาศัย

เลขที่ ๑๘๑/๒๐๘  หมู่ที่ ๓  ซอย ๑๑  ถนนโพธาราม  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  
รหัสไปรษณีย์  ๕๐๓๐๐

053 408 424

สมาคมผู้พิการจากการปฏิบัติหน้าที่ภาคพายัพ

พันเอกบุญธรรม กาดำ

เลขที่ ๘๕/๑๓  หมู่ที่ ๖ ถนนเชียงใหม่-ฝาง ตำบลแม่สา   อำเภอแม่ริม   จังหวัดเชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์ ๕๐๑๘๐

053 298 425

สมาคมสร้างสรรค์และพัฒนาม้งในประเทศไทย

นายยงยุทธ สืบทายาท

เลขที่ ๒๐๑  หมู่ที่ ๕ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์  ๕๐๒๒๐

053 292 230

บ้านพักพิง

นางพิกุล ติง

เลขที่ ๔๐/๓  หมู่ที่ ๒ ถนนเชียงใหม่- ฝาง ตำบลสันโป่ง  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์  ๕๐๑๘๐

053 860 587

ศูนย์ประสานงานองค์การเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

นายอนุสรณ์ คุณานุสรณ์

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ ๕๐๓๐๐

053 112 716 - 8

มูลนิธิต่อต้านโรคมะเร็งภาคเหนือ

ศาตราจารย์ นายแพทย์ เฉลียว ปิยะชน

โรงเรียนบ้านป่าเปอะ ถนนสายเกาะกลาง ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์  ๕๐๑๔๐

053 954 456

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านอากาเป้

นายณรงค์ วิชัยวิทคะ และ นายนพดล อานนทวิลาศ

เลขที่  ๒๒๔  หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองจ๊อม  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ ๕๐๒๑๐

053 351 177 - 8

สมาคมพัฒนาเด็กและเยาวชน

นายสุวัฒน์ ตัติพันธุ์พิพัฒน์

เลขที่ ๙๖  หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์  ๕๐๑๔๐

081 796 9634

มูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา

 

เลขที่ ๑๕๒  หมู่ที่ ๓ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์-ลำปาง  อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์  ๕๐๑๔๐

053 963 177

สมาคมฮากกาเชียงใหม่

นายอารักษ์ ปักษาสวรรค์

เลขที่ ๑  ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน  อำเภอเมือง
 จังหวัดเชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์  ๕๐๑๐๐

053 274 222

สมาคมพุทธสมาคมภาวนาบุญสถาน

นายวิทยา วงศ์กัญญา

เลขที่ ๒๑   ถนนเมืองสมุทร  ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง   จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ ๕๐๓๐๐

053 235 718

สมาคมคนหูหนวกภาคเหนือ

นายอิสระ ปัญญานุชิต

เลขที่ ๓๕๓  หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนแก้ว  อำเภอแม่ริม          จังหวัดเชียงใหม่   รหัสไปรษณีย์ ๕๐๑๘๐

053 112 224, 086 116 3290

สมาคมพัฒนาคุณภาพชีวิตบนที่สูง

นายกำธร ภูริวรางคกูล

เลขที่ ๑๓๐/๑๘๓  หมู่ที่ ๕ ถนนเชียงใหม่ –ฮอด   ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์  ๕๐๑๐๐

05 350 122

มูลนิธิสู่ชีวิตที่ดีกว่า

ศจ. ดร. บัวขาบ รองหานาม

เลขที่ ๒๙/๒๒  หมู่ที่ ๒ หมู่บ้านศรีสุข  ถนนทุ่งโฮเต็ล   ตำบลวัดเกตุ  อำเภอเมือง   จังหวัดเชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์  ๕๐๐๐๐

053 266 246

มูลนิธิอนุสารสุนทรเพื่อสงเคราะห์คนหูหนวก ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายสมยศ นิมมานเหมินท์

เลขที่ ๑๐ – ๑๔  ถนนวิชยานนท์  ตำบลช้างม่อย  อำเภอเมือง   จังหวัดเชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์  ๕๐๓๐๐

053 251 305

มูลนิธิไทยเพื่อการพัฒนา 

นายเกรียงเดช เจริญทรัพย์

เลขที่ ๑๙  ถนนคชสาร  ซอย ๕  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่   รหัสไปรษณีย์  ๕๐๑๐๐

053 206 085

มูลนิธิแม่วาง 

นายนิพนธ์ ผุยเจริญ

เลขที่ ๔๓๖  หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง   จังหวัดเชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์  ๕๐๓๖๐

053 489 039

มูลนิธิพุทธเกษตรเชียงใหม่  

นายไชยยันต์ นิยม

เลขที่ ๑๐๓  วัดเจดีย์หลวง  ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง     จังหวัดเชียงใหม่   รหัสไปรษณีย์  ๕๐๒๐๐

053 814 119

มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่ 

นางชลดา มนตรีวัต

เลขที่ ๔๙/๙  ซอย ๓ ถนนทุ่งโฮเต็ล  ตำบลวัดเกต   อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่   รหัสไปรษณีย์  ๕๐๐๐๐

053 263 010

สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีลานนาไทย ชียงใหม่

นางอรนัดดา ตันติพัฒน์

เลขที่ ๑   ถนนเมืองสมุทร   ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง    จังหวัดเชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์  ๕๐๒๐๐

053 251 979

มูลนิธิศูนย์รวมมิตรเพื่อเด็กและเยาวชน

นางสาวบุญถนอม ศรีแผ้ว

เลขที่ ๑๐๓ -๑๐๕  ถนนศรีภูมิ  ตำบลศรีภูมิ  อำเภอเมือง   
จังหวัดเชียงใหม่    รหัสไปรษณีย์  ๕๐๒๐๐

 
เครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาเด็กและเยาวชนเชียงใหม่
นายโกเมศ ภูมิวรรณา
เลขที่ ๔๒  หมู่ที่ ๑๓ ถนนลำพูน-สันป่าตอง ตำบลหนองตอง  อำเภอหางดง    จังหวัดเชียงใหม่   รหัสไปรษณีย์  ๕๐๓๔๐
053 832 333
ศูนย์ประสานงานชมรมสร้างสุขเพื่อสังคม
นางสาวอัญชนา นิติคุณ
เลขที่ ๘๗  ถนนมหิดล ตำบลหายยา  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์   ๕๐๑๐๐
053 274 296, 053 200 249
ชมรมผู้ประกอบการสถานรับเลี้ยงเด็กเชียงใหม่
นางอมรรัตน์ ปัญญานะ
เลขที่ ๔๖/๑  หมู่ที่ ๑ ถนนโชตนา  ตำบลริมใต้  อำเภอแม่ริม อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์   ๕๐๑๘๐
053 297 250
เครือข่ายแกนนำชาวพุทธศูนย์อบรมศีลธรรมและ
 ส่งเสริมพระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูงบ้านวัดจันทร์
นายประหยัด ปันสี
เลขที่  ๓๖  หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านจันทร์  อำเภอแม่แจ่ม         
จังหวัดเชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์   ๕๐๒๗๐
053 229 038
มูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุภาคเหนือ
นายธรรมนูญ อารีธรรม
เลขที่ ๑  ถนนมูลเมือง ตำบลพระสิงห์   อำเภอเมือง  
จังหวัดเชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์  ๕๐๒๐๐
 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
นายมานพ อย่างจา
เลขที่ ๔๙/๗๔  หมู่ที่ ๓ ถนนอ้อมเมือง   ตำบลท่าศาลา   
อำเภอเมือง   จังหวัดเชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์  ๕๐๐๐๐
053 240 211
ประสานงานเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ภาคเหนือตอนบน ประเทศไทย (โครงการTRAFCORD)
นายสุริยา เกษมสิริสวัสดิ์
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  ชั้น ๕ ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์  ๕๐๓๐๐
053 112 643