สัมนา ปลูกเมือง ปลูกชีวิต ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

สัมนา "ปลูกเมือง ปลูกชีวิต" วันที่ 8, 9 มิถุนายน 2555
ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (Buddhadasa Indapanno Archives)

ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ กับนักวิชาการ นักคิด นักปฏิบัติด้านเกษตรในเมือง สถาปัตยกรรม ผังเมือง พลังงาน และสิ่งแวดล้อม พร้อมชมนิทรรศการ และเรียนรู้เรื่องการปลูกผักในเมือง จากผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์อบรมโครงการสวนผักคนเมือง

สอบถามรายละเอียด และ
ลงทะเบียน ได้ที่
cityfarm2010@hotmail.com

โทร. 02-591-1195
www.thaicityfarm.com

ที่มา: www.facebook.com/thaicityfarm