ชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดตราด

ชื่อหน่วยงาน: 
ชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดตราด
ที่อยู่: 
108 ซ.ห้องไผ่สีสุก โรงพยาบาลตราด ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000
จังหวัด: 
ตราด
เบอร์ติดต่อ: 
039-531765
ผู้ประสานงาน: 
นายไสว ใจเที่ยง ประธานชมรม
เบอร์แฟกซ์: 
039-52014
กิจกรรมและโครงการ: 
ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางระหว่างชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดตราด และหน่วยงานอื่นที่ดำเนินการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนบุคคลและสมาชิกขององค์กรในเรื่องต่างๆ อันเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ส่งเสริมเผยแพร่ข้อความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับผู้สูงอายุด้านต่างๆ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้

1. อาสาร่วมเป็นวิทยากรสันทนาการกับชมรมผู้สูงอายุในเครือข่าย ศูนย์เอื้ออาทรผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
2. ค่าอาหารกลางว่างและเครื่องดื่มในการประชุมชมรมผู้สูงอายุจังหวัดตราด ทุก 3 เดือน