โครงการฝึกการเคลื่อนไหวแบบองค์รวม (โดสะโฮ)

โครงการ "ฝึกการเคลื่อนไหวแบบองค์รวม (โดสะโฮ)"

โดยคุณแม่มือใหม่วันที่ 3 – 6 สิงหาคม 2555 (รวม 4 วัน 3 คืน)

ในปัจจุบันบริการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับเด็กสมองพิการ (CP=Cerebral Palsy) การจัดบริการส่วนใหญ่ยังเป็นภาระ หลักของนักวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เป็นระบบการบริการที่พึ่งพาตนเอง และยังเป็นการบริการแบบแยกส่วน แต่ในสภาพความเป็นจริง กระบวนการฟื้นฟูเด็กพิการ ควรเน้นเรื่องของครอบครัวเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการมีส่วนร่วมเพื่อมีการ จัดการ ลูก หลานให้ได้รับการฟื้นฟูอย่างเหมาะสมถูกต้อง และเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบองค์รวม อันสอดคล้องต้องกันกับแนวคิดการปฏิรูประบบสุขภาพ ซึ่งเป็นการแสดงถึงศักยภาพของครอบครัวที่ดูแลเด็กพิการได้อย่างมีคุณภาพใน อนาคตมูลนิธิเพื่อเด็กพิการมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็ก สมองพิการระยะแรกเริ่ม เพื่อให้เด็กพิการได้ใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ โดยครอบครัวจะมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทางเลือกให้กับลูก หลานของตนเอง ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนาองค์ความรู้ในการสนับสนุนการฟื้นฟูโดยครอบครัว

เดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นเดือนที่มีวันสำคัญอีกวันของคนไทย คือ “วันแม่แห่งชาติ” มูลนิธิฯ จึงได้จัดให้มีการฝึกการเคลื่อนไหวแบบองค์รวม (โดสะโฮ) โดยคุณแม่มือใหม่ กับทางเลือกใหม่ที่ครอบครัวมีส่วนร่วมกันฟื้นฟูศักยภาพลูก หลานตนเองได้

วัตถุประสงค์
    เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการฟื้นฟู และสามารถฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่นได้ถูกต้อง
    เพื่อให้ครอบครัวที่เข้าร่วมการอบรม ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความเข้าใจซึ่งกันและกัน

กลุ่มเป้าหมาย
    คุณแม่ 12 คน
    เด็กพิการ 12 คน
    อาสาสมัคร 7 คน
    เจ้าหน้าที่มูลนิธิ ฯ 8 คน
    วิทยากร (ญี่ปุ่น+ไทย) 3 คน
    ล่ามภาษาญี่ปุ่น 3 คน
    รวม 45 คน

สถานที่
ณ วังยาวริเวอร์ไซด์รีสอร์ท จ.นครนายก (สถานที่เหมาะกับวีลแชร์)

รูปแบบการดำเนินการ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ) จากประเทศญี่ปุ่น บรรยาย และประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับการฝึกภาคปฏิบัติ

ร่วมสนับสนุนงบประมาณ
    ค่าที่พัก 3 คืน จำนวน 23 ห้อง ห้องละ 2,100 บาท
    ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง 5,000 บาท
    ค่าอาหารหลัก+อาหารว่าง มื้อละ 6,500 บาท
    ค่าเดินทางโดยรถบัสและรถขนวีลแชร์ เที่ยวละ 31,000 บาท

ท่านสามารถร่วมสนับสนุนได้ตามความสามารถ โดยโอนเข้าบัญชี "มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ"
    ธนาคารไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่ 038 2 61551 3
    ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 026 2 49994 4
    ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 052 1 16511 3
    ธนาคารธนชาต ออมทรัพย์ เลขที่ 108 2 00622 2
    ธนาคารยูโอบี ออมทรัพย์ เลขที่ 072 2 03208 3 หรือ 772 1600 088
    ธนาคารกรุงเทพ สะสมทรัพย์ เลขที่ 203 0 18163 6
    ธนาคารออมสิน เผื่อเรียก เลขที่ 00 0005 20 017295 1

หากท่านโอนเงินสนับสนุนแล้ว โปรดส่งใบนำฝากส่งทางไปรษณีย์
หรือ ส่ง fax 02 539 9706 พร้อมระบุ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และโครงการ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณอภิรดี วานิชกร ฝ่ายระดมทุน 085 9126265
หรือ 02 5392916 025399958 ต่อ 12

ที่มา http://www.fcdthailand.org