โครงการประกวดออกแบบบ้าน Floodway Home ชิงทุนการศึกษา

มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด และบริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีร่วมส่งแบบบ้านเข้าประกวดใน โครงการประกวดออกแบบบ้าน "Floodway Home-บ้านอยู่กับน้ำ" โดยมีขอกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดในการส่งแบบเข้าประกวด ดังนี้

1. ข้อกำหนดในการออกแบบ
1.1. เป็นลักษณะบ้านเดี่ยว สำหรับผู้มีรายได้น้อย พื้นที่ใช้สอยขนาดตั้งแต่ 32 - 40 ตารางเมตร สำหรับครอบครัวที่มีสมาชิก 4 คน
1.2. ราคาค่าก่อสร้างบ้านไม่เกิน 150,000 บาท (เป็นราคาวัสดุและค่าแรงช่าง ไม่รวมฐานราก)
1.3. มีความมั่นคงแข็งแรง สามารถรับสภาพของภาวะน้ำท่วมได้ หรือสามารถฟื้นฟูกลับมาอยู่อาศัยได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีแนวทางน้ำผ่าน (Floodway)
1.4. ให้เลือกใช้วัสดุก่อสร้างตราช้างและคอตโต้เป็นหลัก กรณีที่ตราช้างและคอตโต้ไม่มีวัสดุตามที่ต้องการ สามารถใช้วัสดุอื่นทดแทนได้
1.5. เป็นบ้านสำหรับผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ภาคกลาง ที่มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในชุมชน

2. เงื่อนไขในการส่งแบบเข้าประกวด
2.1 เป็นนักศึกษาและนิสิตทุกสถาบันที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดคณะหรือสาขาวิชา
สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม (จำนวนสมาชิกไม่เกิน 3 คนต่อกลุ่ม)
2.2 ผู้เข้าร่วมประกวด มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดได้หนึ่งชิ้นงานต่อหนึ่งกลุ่ม/เดี่ยว เท่านั้น หากปรากฏมีชื่อ
ซ้ำกันในผลงานมากกว่า 1 ชิ้นงาน จะไม่ได้รับการพิจารณาตัดสิน
2.3 ต้องเป็นผลงานการออกแบบด้วยตนเอง ที่เกิดจากแนวคิดและรูปแบบที่ไม่เคยมีการนำเสนอหรือส่ง
ประกวดที่ใดมาก่อน ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ งานของผู้อื่น หากได้รับรางวัลและตรวจพบภายหลังจะถือเป็น
โมฆะและเรียกรางวัลทั้งหมดคืน (ผู้ออกแบบและส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบ หากผลงานนั้น
ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น)
2.4 การเผยแพร่ตีพิมพ์และแสดงต่อสาธารณชน อาทิ การจัดแสดงนิทรรศการ การเผยแพร่ทางเวปไซต์
และสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นลิขสิทธิ์ร่วมของมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย และบริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง จำกัด และ บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด

3. รายละเอียดและหลักฐานการสมัครในการส่งแบบเข้าประกวดรอบที่ 1
3.1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัว ประชาชนและสำเนาบัตรนิสิต นักศึกษาของผู้เข้าร่วมประกวดพร้อมลงชื่อรับรองสำเนาทุกคน
3.2. ตั้งชื่อผลงาน พร้อมระบุแนวคิดในการออกแบบ (Design Concept) ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมบน พื้นที่ Floodway ลงในกระดาษ A4 ไม่เกิน 2 แผ่น
3.3. แบบที่นำส่งให้เป็นแบบรูปด้านหน้า รูปด้านข้างซ้าย-ขวา รูปด้านหล้ง รูปตัดมองจากด้านบน และรูปPerspective แสดงแบบบ้าน ส่งงานในกระดาษ A3 ไม่เกิน 6 แผ่น พร้อมแผ่นซีดีบรรจุไฟล์ในรูปแบบ PDF หรือ JPEG หรือ TIFF เท่านั้น และไฟล์นำเสนอการประเมินราคาเป็น Bill of Quantity (BOQ) แสดงรายการราคาประเมินค่าก่อสร้าง ค่าวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการก่อสร้าง ซึ่งแบ่ง ออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ งานโครงสร้าง งานพื้น/ผนัง/หลังคา งานระบบสุขาภิบาลและไฟฟ้า

4. การพิจารณาตัดสิน
4.1. กำหนดการส่งผลงานและการพิจารณาตัดสิน
     1. กำหนดการส่งผลงานเข้าประกวด 2 ก.ค.- 31 ส.ค. 2555 ทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน หรือส่งโดยตรงที่มูลนิธิที่อยู่อาศัย สำนักงานใหญ่
     2. ประกาศผลผู้ผ่านคัดเลือกรอบแรก 10 ทีม 14 ก.ย.2555 ทาง website
          www.habitatthailand.org
          www.trachang.co.th
          www.cotto.co.th
     3. ผู้ผ่านคัดเลือก 10 ทีมนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ 19 ต.ค. 2555
          ห้อง Auditorium @ SCG EXPERIENCE (เลียบทางด่วน เอกมัย-รามอินทรา)
     4. ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ 3 ทีมสุดท้าย 19 ต.ค. 2555
          ห้อง Auditorium @ SCG EXPERIENCE (เลียบทางด่วน เอกมัย-รามอินทรา)
          และทาง website www.habitatthailand.org
          www.trachang.co.th
          www.cotto.co.th
     5. ผู้ผ่านเข้ารอบ 3 ทีมสุดท้ายทำการสร้างบ้านจริงในพื้นที่ ภายใน 30 พ.ย. 2555 สถานที่จะแจ้งให้ทราบให้ทราบในภายหลัง
     6. ประกาศผลชนะเลิศหลังสร้างบ้านเสร็จ 7 ธ.ค. 2555 สถานที่จะแจ้งให้ทราบให้ทราบในภายหลัง

5 การตัดสิน
การตัดสินรอบที่ 1 (คัดเลือก 10 ทีม)
     1. คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกแบบบ้านที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดให้เหลือ 10 ทีม โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบสอง 10 ทีม จะได้รับเงินจำนวน 2,000 บาท สำหรับทำแบบจำลอง (Model) ขนาดมาตราส่วน 1 : 50 เพื่อนำมาส่งประกวดรอบที่ 2
     2. ผลงานที่ผ่านการพิจารณาแล้วหากไม่เข้าเกณฑ์ที่กำหนด จะส่งคืนให้กับผู้ส่งแบบเข้าประกวดภายในระยะเวลา 1 เดือนหลังจากวันตัดสิน
การตัดสินรอบที่ 2 (คัดเลือก 3 ทีมสุดท้าย)
          1. ผู้ผ่านการคัดเลือก 10 ทีม จะต้องนำแบบจำลองพร้อมนำเสนอแนวคิดของผลงานให้คณะกรรมการพิจารณาที่ห้อง Auditorium SCG EXPERIENCE ในวันที่ 19 ตุลาคม 2555 โดยมีระยะเวลานำเสนอทีมละไม่เกิน 15 นาที และเปิดให้คณะกรรมการซักถาม 15 นาที
          2. คณะกรรมการจะตัดสินจากแบบจำลองที่ผู้ได้รับการคัดเลือกทั้ง 10 ทีมส่งเข้าประกวด เพื่อให้เหลือทีมที่เข้ารอบ 3 ทีมสุดท้าย โดยประกาศผลในวันดังกล่าว
การตัดสินรอบชนะเลิศ (จากการสร้างบ้านจริงของทีมที่เข้ารอบ 3 ทีมสุดท้าย)
คณะกรรมการจะนำแบบที่เข้ารอบ 3 ทีมสุดท้าย ไปสร้างบ้านจริงบนพื้นที่ที่ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่รับน้ำ ทั้งนี้การตัดสินผู้ชนะเลิศ รองอันดับหนึ่ง และรองอันดับสอง จะทำการตัดสินจากบ้านสร้างจริงภายในกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 4 สัปดาห์ (ตามมาตรฐานการทำงานของมูลนิธิฯ)

ชิงรางวัลชนะเลิศ
รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมการเดินทางไปดูงานและร่วมสร้างบ้านกับ Habitat for Humanity Vietnam ที่ประเทศเวียดนาม เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน
รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท
รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท
หมายเหตุ
- ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก 10 ทีม จะได้รับเงินทีมละ 2,000 บาท สำหรับทำแบบจำลองบ้าน (Model)
- คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจำนวนผลงานที่ได้รับรางวัล โดยผลการตัดสินของ
คณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
- ในกรณีที่ผู้สมัครส่งผลงานไม่ครบ และ/หรือ ไม่สามารถนำเสนอผลงานด้วยตัวเอง ตามข้อกำหนดจะถือว่า
ผู้สมัครสละสิทธิ์การเข้าร่วมประกวด

กำหนดการส่งผลงาน
ส่งผลงานภายในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เวลา 17.00 น. โดยถือวันที่ลงตราประทับไปรษณีย์เป็น
สำคัญ หรือวันที่มาส่งด้วยตนเอง ตามสถานที่ดังนี้
ส่ง คุณสุดารัตน์ เหลาคม
(โครงการประกวดแบบบ้าน “Floodway Home – บ้านอยู่กับน้ำ”)
มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย
อาคาร 253 อโศก ชั้น 12 เลขที่ 253 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

การส่งผลงานเข้าประกวดรอบที่ 2 (คัดเลือก 10 ทีม) วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2555
- นำส่งแบบจำลองบ้านที่ Auditorium @ SCG EXPERIENCE

สอบถามรายละเอียดโครงการประกวดแบบบ้าน “Floodway Home- บ้านอยู่กับน้ำ” เพิ่มเติมได้ที่
คุณสุดารัตน์ เหลาคม มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย
โทร. 02 664 0644 ต่อ 150 มือถือ 084 118 3991
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เวปไซต์ www.habitatthailand.org , www.trachang.co.th

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการและใบสมัคร Click

- ใบสมัคร

- รายละเอียดโครงการ

- แผ่นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

ที่มา http://www.habitatthailand.org/