โครงการอบรมนักข่าวอาสา ปฏิบัติการข่าวและการสื่อสารในภาวะภัยพิบัติภาคใต้

โครงการอบรมนักข่าวอาสา
ปฏิบัติการข่าวและการสื่อสารในภาวะภัยพิบัติภาคใต้
สร้างความตระหนักรู้ร่วมของชุมชนโดยใช้สื่อพลเมือง

หลักการและเหตุผล
    เนื่องจากปัจจุบันสังคม สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไร้ทิศทาง กระบวนการสื่อสารคือส่วนหนึ่งที่ผลิตซ้ำเรื่องราวต่างๆ ที่มีทั้งหน่วยงานของรัฐ และทุน ธุรกิจต่างๆ เข้ามากำหนดเนื้อหา ในขณะที่ผู้รับสารมิอาจรับรู้ได้อย่างเท่าทัน เพราะข่าวสาร ข้อมูลที่ได้รับในการตัดสินใจไม่รอบด้านเพียงพอ ซึ่งหลายๆ กรณีสิ่งเหล่านี้มีความเสียงที่ส่งผลกระทบต่อพวกเขาและเธอโดยตรง อาทิ เรื่องภัยพิบัติ  เรื่องวัฒนธรรมที่เข้ามาปะทะประสานกันในชุมชนและตัวเรา ไม่ต่างจากสภาพสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลงจากโครงการพัฒนาต่างๆ ที่เข้าไปในพื้นที่ ฯลฯ 
    เพื่อการสื่อสารข้อมูลข่าวสารอีกครึ่งหนึ่งที่ขาดหายไปจากสังคม โดยเฉพาะข้อมูลจากปัจเจกบุคคล และชุมชน ที่กำลังอยู่ในความเปลี่ยนแปลง การสนับสนุนให้เขาและเธอสามารถสื่อสารเรื่องราวของตัวเองได้อย่างมี พลัง(Empower) ในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง ควบคู่ไปกับการเสนอแนวทางของตัวเอง ผ่านการทำสื่อพลเมืองในรูปของการเขียนบทความ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวผ่านทาง สื่อที่สาธารณะเข้าถึง(Internet) ช่องทางโทรทัศน์ อย่าง ไทยพีบีเอส วิทยุออนไลน์ฯ จึงเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนการทำงานในแนวทางอันนี้ โดยมี สำนักงานประสานการจัดการความรู้ภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  สำนักข่าวชาวบ้าน กลุ่มมีดหม้อสีขาวจะนะ เครือข่ายนักข่าวพลเมืองภาคใต้ และไทยพีบีเอ ประชาคมงดเหล้าภาคใต้  กองทัพภาคที่ 4 สนง.คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เครือข่ายนักข่าวพลเมืองภาคใต้ สถานีโทรทัศน์ThaiPBS Nationระวังภัย24 TNewsเครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ และ โครงการจัดทำความพร้อมเพื่อรับมือภัยพิบัติ[ภาคพลเมือง]

จึงเข้ามาทำงานร่วมกัน โดยมีรายละเอียดในการจัดกระบวนการฝึกอบรม ดังนี้   
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างแนวคิดในการวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชน และร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
2. เพื่อให้เยาวชน ชุมชนที่สนใจทำสื่อเกิดทักษะการเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการสื่อสารเรื่องราวของชุมชนในภาวะภัยพิบัติและวิกฤตชุมชน อย่างสร้างสรรค์
3. เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนในการผลิตสื่อเพื่อชุมชนในภาวะภัยพิบัติและวิกฤตปัญหาชุมชนท้องถิ่น

ก่อนอบรม    ขอความกรุณาผู้เข้าร่วม เก็บภาพ และเล่าเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่ของตัวเองส่งเมล์มาเพื่อ
พัฒนาเรื่องร่วมกันก่อนได้ที่ ch.pavinee@gmail.com, thitinob@gmail.com
ไม่เกิน 1 หน้า A4 บอกเรื่องที่อยากเล่า ทำไมถึงต้องการเล่าเรื่องนี้ ต้องการเล่าอย่างไร

เตรียมอุปกรณ์มาเข้าร่วมฝึกอบรม
-กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว,โน้ตบุ๊กใช้ในงานตัดต่อ,หูฟังช่วยในการฟังเวลาตัดต่อ

------------------------------------------------------------------------------

(ร่าง) กำหนดการฝึกอบรม
“นักข่าวอาสา” ปฏิบัติการข่าวและการสื่อสารในภาวะภัยพิบัติภาคใต้

11 – 13  สิงหาคม 2555 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ร่วมจัดโดย
- สำนักงานประสานการจัดการความรู้ภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
- ประชาคมงดเหล้าภาคใต้  กองทัพภาคที่ 4
- สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
- เครือข่ายนักข่าวพลเมืองภาคใต้
- สถานีโทรทัศน์ThaiPBS  Nationระวังภัย24  สำนักข่าวTNews  เครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้
- และ โครงการจัดทำความพร้อมเพื่อรับมือภัยพิบัติ[ภาคพลเมือง]

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555
ทีมจัดงาน ทีมพี่เลี้ยงทั้งนักข่าวพลเมืองและสื่อวิทยุประชุมร่วมกัน

•      14.00 น.  ไถ่ถามสารทุกข์สุกดิบ ใครทำอะไร อยู่ที่ไหน ทำอย่างไร ในเชิงประเด็น เรียนรู้การทำงานร่วมกันประมาณ 15 คน
•      บอกเล่าความเป็นมา วัตถุประสงค์การทำสื่อพลเมือง – นักข่าวอาสา
•      ออกแบบการทำงานร่วมกัน ใครทำอะไรได้บ้าง และอยากทำอะไรบ้างในงานนี้
•     เช็คอุปกรณ์ สถานที่ เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
•      รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน 
   
เข้าสู่กระบวนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ วันแรก
วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม  2555
เวลา 08.30 - 09.00 น.   
ลงทะเบียน รับเอกสาร/เขียนความคาดหวัง “อยากได้อะไรจากการมาฝึกอบรมครั้งนี้”

เวลา 09.00 - 10.00 น.    
พิธีเปิด :
กล่าวต้อนรับ เปิดงาน คณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม
โดย รศ. ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา     รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสังคม
กล่าวเปิดงาน
โดย คุณสุภิญญา  กลางณรงค์  กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เวลา 10.00 – 10.30 น.    
ทำความรู้จัก ย้ำความเข้าใจ
ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำ ที่จะเป็น
สันทนาการละลายพฤติกรรม
เวลา 10.30 – 12.00 น.    
เสวนา: “การสื่อสารในสภาวการณ์ภัยพิบัติภาคใต้”
ผู้เข้าอบรมผู้นักข่าวอาสาในแต่ละพื้นที่
คุณสมลักษณ์ หุตานุวัตร   เลขาธิการเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
คุณสุภิญญา  กลางณรงค์   กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
คุณฐิตินบ โกมลนิมิ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้  (DSW)
ดำเนินรายการโดย กำพล จิตตะนัง สำนักงานประสานการจัดการความรู้ภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

เวลา 12.00 - 13.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยง

เวลา 13.00 - 14.00 น. 
“ภาพเล่าเรื่อง” 
โดย สุวัจนา ทิพย์พินิจ ไทยพีบีเอส

เวลา 14.00-17.00 น. 
นักข่าวพลเมืองคิดอะไร ต้นไม้ปัญญา/หนังสือพิมพ์กำแพง
โดย ฐิตินบ โกมลนิมิ   ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

เวลา 17.00 - 18.00 น.    พักผ่อนตามอัธยาศัย

เวลา 18.00 - 19.00 น.     รับประทานอาหารเย็น

เวลา 19.00 - 20.30 น.   
“การอ่านแผนที่อากาศ พยากรณ์และเฝ้าระวังภัยพิบัติ”
โดย ดร.สมพร  ช่วยอารีย์  PBWatch.net

เวลา 20.30 - 22.30 น.   
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
โดย ทีมประชาคมงดเหล้าภาคใต้

เข้าสู่กระบวนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่สอง
วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2555 

เวลา 07.00 - 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า

เวลา 08.00 - 08.30 น.
ร่วมสะท้อนการเรียนรู้วันแรก
โดย ภาวิณี ไชยภาค  เครือข่ายนักข่าวพลเมืองภาคใต้

เวลา 08.30 - 09.30 น.   
การใช้วิทยุสื่อสารเป็นเครื่องมือในงานข่าวและการสื่อสารภาวะภัยพิบัติ
โดย คุณสมคิด  นาคะพิสุทธ์  ผู้อำนวยการกสทช. เขต12

เวลา 09.30 - 20.30 น.
เลือกเครื่องมือการสื่อสารที่อยู่ในความสนใจ
โปรแกรม 1      งานสื่อพลเมือง: วิทยุ
            การจัดรายการวิทยุ
โดย มีเกียรติ  อ้นทอง   ลิกอร์ FM   เครือข่ายสถานีวิทยุเพื่อการรับมือภัยพิบัติภาคใต้
เทคนิคและการจัดการถ่ายทอดสดวิทยุและโทรทัศน์ออนไลน์ (อย่างง่าย)
โดย ศรชัย  สุทธิบูลย์   นบพิตำเรดิโอ เครือข่ายสถานีวิทยุเพื่อการรับมือภัยพิบัติภาคใต้
โปรแกรม 2     งานสื่อพลเมือง: วิดีโอ
        พัฒนางานจากหนังสือพิมพ์กำแพงเป็นสคริปต์ข่าวพลเมือง
โดย ฐิตินบ โกมลนิมิ  ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้(DSW)
เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพเพื่อการตัดต่อ
โดย ทีมสื่อไทยพีบีเอส
วางแผนลงพื้นที่ เก็บภาพ ตัดต่อ ร่วมกับนักข่าวพลเมืองรุ่นพี่ 
โดย ภาวิณี ไชยภาค     เครือข่ายนักข่าวพลเมืองภาคใต้

เวลา 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง
ลงภาคสนามต่อเนื่องถึง 18.00 น.

เวลา 18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
พักผ่อนตามอัธยาศัย       

เวลา 20.30 – 22.30 น.   
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
โดย ทีมประชาคมงดเหล้าภาคใต้
หมายเหตุ : ผู้ประสานงานจังหวัด ๑๔ จังหวัดและเครือข่ายความร่วมมือฯร่วมประชุมกำหนดแนวทางการทำงานจัดการภัย พิบัติพื้นที่ภาคใต้และการสนับสนุนเครือข่ายภายในประเทศไทย

เข้าสู่กระบวนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ วันสุดท้าย
วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2555 

เวลา 07.00 - 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า

เวลา 08.00 - 08.30 น.
ร่วมสะท้อนการเรียนรู้วันที่สอง
โดย ภาวิณี ไชยภาค  เครือข่ายนักข่าวพลเมืองภาคใต้
เวลา 08.30 - 10.00 น.
นำเสนองานสื่อข่าวพลเมือง
เพื่อนสื่อพลเมือง เจ้าของเรื่อง สื่อในพื้นที่ ร่วมให้ความเห็น  
โดย ฐิตินบ โกมลนิมิ  ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้(DSW)

เวลา 10.00 - 12.00 น.
การสื่อสารผ่านหน้าจอ ThaiPBS Nation Tnews wu-topia youtube facebook ฯลฯ
โดย ทีมปฏิบัติการข่าวและการสื่อสาร

เวลา 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

เวลา 13.00 - 15.00 น.
ประชุมกองบรรณาธิการเครือข่ายสื่อพลเมืองภาคใต้
วางแผนประเด็นที่จะทำร่วมกัน/สื่อพลเมือง/การประสานงาน
สรุปการดำเนินงาน
กำหนดทิศทางการทำงานและความร่วมมือ

เวลา 15.00 - 15.30 น.
ปิดการฝึกอบรม
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ :
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
1. ห้องโล่ง ไม่ใช้โต๊ะเก้าอี้ ใช้สำหรับนั่งคุยกับพื้นได้ สามารถเขียนกระดาษคลิปชาร์ต และติดริมฝา
ผนังได้  สามารถวางคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนั่งทำงานได้ (โน้ตบุ๊กมีหูฟัง) สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้
    2. เครื่องโปรเจคเตอร์ ที่สามารถต่อกับโน้ตบุ๊กได้
    3. กระดาษคลิปชาร์ต 100 แผ่น
    4. ปากกาเขียนกระดาษ 20 ด้าม
    5. กระดาษกาวหนังไก่ 2 ม้วน
    6. ปากกาหรือดินสอตามความถนัด กระดาษสำหรับเขียนให้ผู้เข้าร่วมนำมาเอง
    7. แผ่นซีดีสำหรับเขียนงานลงแผ่น 40 แผ่น
    8. เตรียมรถ (มอเตอร์ไซค์ จักรยาน หรือรถยนต์) สำหรับลงพื้นที่ถ่ายทำ(ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าร่วม)
    9. เตรียมที่พัก อาหาร อาหารว่างสำหรับทุกคนรวม มุสลิมประมาณ 5 คน
              จากเครือข่ายนักข่าวพลเมืองภาคใต้ (สามารถนอนโรงเรียน วัด หรือ บ้านชาวบ้านก็ได้)
    10.วิทยากรจะเตรียมกล้องสำรองไป 3 ตัว โน้ตบุ๊ก 2 ตัว แผ่นโปรแกรมยูลีด 10 แผ่น และเอกสาร
               ประกอบตามจำนวนผู้เข้าร่วม     
    12.อุปกรณ์การนอน พื้นที่ไหนมีถุงนอน เต็นท์ และเครื่องใช้ส่วนตัวขอให้เตรียมมาเอง ใครไม่มีทีม
               ผู้จัดช่วยจัดการ
    13.การทำป้ายชื่อทางพื้นที่เตรียม
    14.งานข่าวพลเมือง ไรท์ลงแผ่นเป็นงานตัวอย่าง พร้อมโปรแกรมและสารตั้งต้นเล่ม 1-2  ใช้
    โปรแกรม ulead 12 เป็นหลัก edius 6 เสริมให้หากมีใครต้องการ   
 


กลุ่มมีดหม้อสีขาวจะนะ
เครือข่ายนักข่าวพลเมืองภาคใต้
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการจัดการภัยพิบัติภาคใต้