โครงการ ปลูกใจรักษ์โลก รุ่นที่2

ประกาศการให้ทุนสนับสนุนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน ปี 2555
“ปลูกใจ..รักษ์โลก”  ครั้งที่ 1  (รุ่นที่ 2)

ความเป็นมา
โครงการ “ปลูกใจ..รักษ์โลก” ดำเนินงานโดยมูลนิธิกองทุนไทย ร่วมกับภาคีองค์กรสิ่งแวดล้อม โดยการสนับสนุนของมูลนิธิสยามกัมมาจล เริ่มดำเนินงานเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา   มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเยาวชน ให้มีความเป็นผู้นำที่เข้มแข็ง เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีสำนึกสาธารณะ  ให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ (Active Citizen) มีบทบาทในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมในอนาคต โดยผ่านการสนับสนุนทุนในการทำกิจกรรมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชน ให้เยาวชนได้ฝึกฝนหล่อหลอมและเสริมสร้างศักยภาพ จากการลงมือทำกิจกรรมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องการฝึกอบรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างการดำเนินโครงการ

การสนับสนุนทุนทำกิจกรรมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ปี 2555
- ปี 2555 โครงการฯ จะสนับสนุนเงินทุนแก่กลุ่มเยาวชนสำหรับทำกิจกรรมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2  จำนวน 10 โครงการ
- เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการจากกลุ่มเยาวชน  ที่สนใจทำกิจกรรมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
- คณะกรรมการโครงการจะพิจารณาคัดเลือกโครงการที่มีความชัดเจน และตรงกับเงื่อนไขการสนับสนุนของโครงการฯมากที่สุด โดยคณะกรรมการพิจารณาโครงการ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในงานด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการพัฒนาเยาวชน
- โครงการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการ จะได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามความเป็นจริง สูงสุดไม่เกินโครงการละ 30,000 บาท   และกลุ่มเยาวชน จะได้รับการพัฒนาศักยภาพจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางโครงการฯ จัดขึ้นตลอดระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ

คุณสมบัติของผู้เสนอโครงการ
1.    เป็นกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ที่มีปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่แกนนำและสมาชิกของกลุ่มมีอายุระหว่าง 15 - 25 ปี  และแกนนำของกลุ่มมีไม่น้อยกว่า 3 คน
2.    เป็นกลุ่มเยาวชนที่มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกันอย่างชัดเจน  และมีแกนนำหรือสมาชิกในกลุ่มมีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
3.    มีที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงที่พร้อมสนับสนุนการทำงานของกลุ่มเยาวชนอย่างน้อย 1 คน  โดยเป็นผู้ใหญ่ในพื้นที่นั้นๆ (เช่น  ครู, อาจารย์, พ่อ-แม่-ผู้ปกครอง, ผู้ใหญ่บ้าน, อบต. หรือผู้นำชุมชนอื่นๆ)

เงื่อนไขในการให้ทุนสนับสนุนโครงการ
1.    เป็นโครงการที่ดำเนินงานดูแลรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมใน 5 ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม ได้แก่
        1)    ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ (สภาวะโลกร้อน) และมลภาวะทางอากาศ
        2)    ปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้
        3)    ปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
        4)    ปัญหาการเสื่อมโทรมของแหล่งน้ำ
        5)    ปัญหาการเสื่อมโทรมของดิน
2.    เป็นโครงการที่มีโจทย์หรือประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในการทำโครงการที่ชัดเจน  และเป็นโครงการที่มาจากความต้องการในการทำกิจกรรมของเยาวชนอย่างแท้จริง
3.    เป็นโครงการที่มีระยะเวลาในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน
4.    เป็นโครงการที่มีการลงมือปฏิบัติการต่อสิ่งแวดล้อม  และไม่เป็นโครงการวิจัย
5.    โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุน จะต้องส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมของโครงการฯ จำนวน 4 คน ประกอบด้วย แกนนำเยาวชน 3 คน และที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง 1 คน   และตัวแทนทั้ง 4 คนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนที่โครงการฯ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
6.    กลุ่มเยาวชนจะต้องรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ตามช่องทางและระยะเวลาที่ทางโครงการฯ กำหนดไว้  ได้แก่ การรายงานทาง Website ของโครงการ  และการรายงานเป็นเอกสาร

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกโครงการ
1.    ความมุ่งมั่นและความพร้อมในการทำโครงการของกลุ่มเยาวชน
        1.1    มีการรวมกลุ่มเยาวชนเพื่อร่วมกันทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์อย่างชัดเจน  แกนนำและสมาชิกของกลุ่มมีความกระตือรือร้น และมีศักยภาพในการเรียนรู้
        1.2    กลุ่มมีความมุ่งมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
        1.3    แกนนำกลุ่มมีความเป็นผู้นำ สามารถนำเยาวชนทำกิจกรรมโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้
        1.4    มีแกนนำหรือสมาชิกในกลุ่มที่มีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
2.    ความชัดเจนปัญหาและกิจกรรมของโครงการ
        2.1    นำเสนอรูปธรรมของปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่กลุ่มจะทำกิจกรรมดูแลรักษาหรือฟื้นฟูได้ชัดเจน
        2.2    นำเสนอพื้นที่ ที่กลุ่มจะทำกิจกรรมดูแลรักษาหรือฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมได้ชัดเจน
        2.3    นำเสนอกิจกรรม ที่กลุ่มจะดำเนินการเพื่อดูแลรักษาหรือฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมได้ชัดเจน
        2.4    มีการมีส่วนร่วมจากชุมชน ในการเข้าร่วมทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเยาวชน
        2.5    มีความเป็นไปได้ที่จะดำเนินงานโครงการได้สำเร็จ และนำเสนอผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ชัดเจน
        2.6    มีศักยภาพในการขยายผลหรือต่อยอดการดำเนินงานของโครงการ ให้สามารถทำกิจกรรมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมได้กว้างขวางและต่อเนื่อง

ปฏิทินการดำเนินงาน รุ่นที่ 2
- เปิดรับข้อเสนอโครงการ                     วันนี้ –  15 กันยายน 2555
- วันสุดท้ายที่เปิดรับข้อเสนอโครงการ                วันที่ 15 กันยายน 2555
- พิจารณากลั่นกรองโครงการที่ตรงตามหลักเกณฑ์            วันที่ 16-24 กันยายน  2555
- ประกาศผล โครงการที่ผ่านการกลั่นกรองรอบแรก 15 โครงการ    วันที่ 25 กันยายน 2555
- Workshop 1 (พัฒนาโครงการ + เสริมความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม) 
 จำนวน 15 โครงการ                     วันที่ 5 - 7 ตุลาคม  2555***
- กลุ่มเยาวชนพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์        วันที่ 8 -19 ตุลาคม  2555
- วันสุดท้ายที่เปิดรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์            วันที่ 19 ตุลาคม 2555
- พิจารณาคัดเลือกโครงการที่ได้รับการสนับสนุน            วันที่ 20 – 26 ตุลาคม 2555
- ประกาศผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุน 10  โครงการ        วันที่ 27 ตุลาคม  2555
- ทำสัญญารับทุน + เริ่มดำเนินงานโครงการ                วันที่ 29 ตุลาคม  2555
- กลุ่มเยาวชนดำเนินงานโครงการ                    วันที่ 1 พฤศจิกายน2555–พฤษภาคม 2556
- สิ้นสุดการดำเนินกิจกรรมของโครงการเยาวชน            วันที่ 31 พฤษภาคม  2556

หมายเหตุ  โครงการที่ผ่านการกลั่นกรองรอบแรก รุ่นที่ 2 จำนวน 15  โครงการ ต้องส่งตัวแทนเข้าร่วมการ Workshop 1 (พัฒนาโครงการ และเสริมทักษะด้านสิ่งแวดล้อม) จำนวน 4 คน ประกอบด้วย แกนนำเยาวชน 3 คน + ที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง 1 คน

การรับสมัครโครงการ
- กลุ่มเยาวชนสามารถส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ โดยการแนะนำโครงการ บอกเล่าแรงบันดาลใจในการทำโครงการ และนำเสนอแนวความคิดในการทำกิจกรรม ด้วยวิธีการที่ง่ายและชัดเจนได้หลายรูปแบบ  ได้แก่ 
- นำเสนอด้วยเอกสาร ตามแบบฟอร์มใบสมัครโครงการ พร้อมรูปถ่าย 
- นำเสนอด้วย คลิปวีดีโอ หรือสื่ออื่นๆ (ระยะเวลาไม่เกิน 10 นาที) ที่แสดงให้เห็นแกนนำและสมาชิกของกลุ่มเยาวชน, แรงบันดาลใจ, ชุมชน, ปัญหาสิ่งแวดล้อมและพื้นที่ในการทำโครงการ, แนวทางการดำเนินงานและกิจกรรมของโครงการ, ฯลฯ 
- นำเสนอด้วยรูปแบบและวิธีการอื่นๆ ที่สามารถสื่อสารข้อมูลของโครงการข้างต้นได้

ปิดรับสมัครโครงการ วันที่ 15 กันยายน 2555

ส่งใบสมัครโครงการ ได้ทั้งทางไปรษณีย์ หรือทางอีเมล์ ได้ที่
โครงการ “ปลูกใจ รักษ์โลก”   มูลนิธิกองทุนไทย
2044/23  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  10310  
โทรสาร 02-718-1850    E-mail:   EFYD2555@gmail.com  

สอบรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
ผู้ประสานงานการกระจายทุน:   นางสาวสุภษา ถิ่นจะนะ (เกต)
โทรศัพท์:   02-314-4112-3   ต่อ 301, 302
มือถือ:   085-325-5323
Website:   www.scbfoundation.com, www.tff.or.th
……………………………………………………………………………

ดาวโหลด แบบฟอร์มใบสมัคร