ดาวโหลดฟรี คู่มืออาสาสมัคร ในสถานการณ์ภัยพิบัติ

คู่มืออาสาสมัคร

ภายใต้สถานการณ์ภัยพิบัติ อาสาสมัครดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ยืนยันให้เห็นคุณค่าทางมนุษยธรรมระหว่าง เพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างชัดแจ้ง จิตอาสาได้เบ่งบานอย่างประจักษ์ชัดในห้วงเวลาที่อาจร้ายแรงที่สุด อย่างไรก็ตามแม้ว่าในสถานการณ์ภัยพิบัติการทำงานต่างๆต้องปรับเปลี่ยนให้มี ความรวดเร็วเพื่อให้ตอบสนองต่อความฉุกเฉิน แต่หากอาสาสมัครไม่ได้เตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสม หรือการทำงานของอาสาสมัครไม่มีการจัดการที่ดี อาจทำให้อาสาสมัครประสบภัยอันตรายเสียกับตัวเองก็เป็นได้

คู่มืออาสาสมัครในสถานการณ์ภัยพิบัติ จึงเป็นผลลัพธ์สืบเนื่องจากประสบการณ์ทำงานช่วงหลายปีที่ผ่านมาในฐานะ องค์กรบริหารจัดการอาสาสมัครของเครือข่ายจิตอาสา รวมทั้งได้รับการสนับสนุนในการจัดทำคู่มือนี้โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

ด้วยหวังว่าอาสาสมัครซึ่งมีจิตอาสาที่มีความใส่ใจและความพยายามที่จะช่วย เหลือสังคมในยามเกิดภัยพิบัติ จะได้ใช้ประโยชน์จากคู่มือเล่มนี้ สำหรับการเตรียมความพร้อมด้วยตนเองในเบื้องต้น รวมทั้งได้เรียนรู้บทบาทของการเป็นอาสาสมัครในสถานการณ์ภัยพิบัติอย่างหลาก หลายและรอบด้านยิ่งขึ้น

 

เครือข่ายจิตอาสา