ศูนย์คุณธรรมเชิญชวน ส่งบทความส่งเสริมคุณธรรม

ศูนย์คุณธรรมเชิญชวนส่งบทความส่งเสริมคุณธรรม

                    ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ และประชาชนผู้สนใจ ส่งผลงานวิจัย หรือบทความวิชาการทางด้านคุณธรรมความดี เพื่อนำไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการของศูนย์คุณธรรม โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยตีพิมพ์มาก่อน หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ

                  บทความที่ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของศูนย์คุณธรรม ผู้เขียนจะได้รับค่าตอบแทนจากการตีพิมพ์ผลงานนั้น

                 ผู้สนใจสามารถ ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานวิจัยและจัดการความรู้ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) email : research@moralcenter.or.th โทร. 02 644 9900 ต่อ 312, 313 หรือติดต่อ ดร.วิชุดา กิจธรธรรม (กองบรรณาธิการ) email: kijtorntham@hotmail.com โทร. 089 114 0200