International Volunteer for social development

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมอาสาสมัครนานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคม (ดาหลา)
ที่อยู่: 
86 ถนนเพชรเกษม 43 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
จังหวัด: 
สงขลา
เบอร์ติดต่อ: 
074266286
ผู้ประสานงาน: 
นายวิโรจน์ รัตนะ 080-1399919
เบอร์แฟกซ์: 
-
อีเมลล์: 
dalaa.thailand@gmail.com
เว็บไซต์: 
www.dalaa-thailand.com
กิจกรรมและโครงการ: 
โครงการค่ายระยะสั้น โครงการค่ายระยะยาว โครงการค่ายต่างประเทศ ค่ายพิเศษ สิ่งแวดล้อม ชุมชน ศิลปะ และดนตรี
ความต้องการอาสาสมัคร: 
ต้องการอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งปี
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
สิ่งแวดล้อม
พัฒนาชุมชนและชนบท
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ

“ดาหลา”… ดอกไม้ที่มีลักษณะเฉพาะ มีแหล่งกำเนิดในภาคใต้ของประเทศไทย แข็งแรง ทนต่อสภาพแวดล้อมและอากาศที่แปรปรวน ขยายพันธุ์ง่ายทั้งสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในทุกภาคส่วนของประเทศ เบ่งบาน ให้ความสดชื่นแก่ผู้พบเห็น ทั้งยังสามารถนำมาประกอบอาหาร… เป็นดอกไม้ที่ทรงคุณค่าและสร้างประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมโลก ด้วยลักษณะที่พิเศษแต่เรียบง่ายเช่นนี้ ทำให้ชื่อ “ดาหลา” ถูกเลือกให้เป็นชื่อของกลุ่มอาสาสมัครนานาชาติผู้ที่พร้อมกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ในทุกสถานการณ์ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นในโลก “กลุ่มดาหลา” ได้รวมกลุ่มกันขึ้นเมื่อเดือน สิงหาคม 2547 โดยเพื่อนผู้รักงานอาสาสมัครทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จัดกิจกรรมค่ายอาสาสมัครขึ้นครั้งแรกในปี 2548 และได้จดทะเบียนเป็นสมาคมโดยใช้ชื่อว่า “สมาคมอาสาสมัครนานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคม (ดาหลา)” เมือวันที่ 16 มิถุนายน 2551 สำนักงานตั้งอยู่ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ถึงวันนี้กลุ่มดาหลาได้ดำเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกันมาเกือบ 9 ปี เสมือนเด็กน้อย ที่เริ่มด้วยวัยแห่งการเรียนรู้ รอวันเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงและเพียบพร้อมด้วยประสบการณ์ ที่จะร่วมกันสร้างสรรค์สังคมโลกให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น ด้วยเจตนารมณ์ของความปรารถนาดีต่อสังคมร่วมกัน นอกเหนือจากการจดทะเบียนเป็นสมาคมในประเทศไทย ในเครือข่ายระหว่างประเทศนั้น กลุ่มดาหลาก็ได้ร่วมเป็นสมาชิกของ CCIVS หรือ (คณะกรรมการประสานงานเพื่ออาสาสมัครนานาชาติ) ซึ่งมีกลุ่มองค์กรเครือข่ายงานเกี่ยวกับอาสาสมัครทั่วโลก และกลุ่มองค์กรเครือข่ายในเอเชีย NVDA หรือ (เครือข่ายอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาเอเชีย) ซึ่งทั้งสองเครือข่ายนี้ เสมือนตัวกลางในการประสานงานเพื่อการจัดส่งหรือแลกเปลี่ยนอาสาสมัครนานาชาติเข้าร่วมโครงการที่ทางกลุ่มดาหลาและหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันจัดขึ้น