การศึกษา และการพัฒนาศักยภาพ

ชื่อหน่วยงาน: 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่อยู่: 
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัด: 
นครปฐม
เบอร์ติดต่อ: 
โทร. 02-441-0201-4 ต่อ 604
ผู้ประสานงาน: 
รองศาสตราจารย์ อรทัย อาจอ่ำ
เบอร์แฟกซ์: 
02-441-9333 และ 02-441-5221
อีเมลล์: 
orathai.ard@mahidol.ac.th
เว็บไซต์: 
www.ipsr.mahidol.acth
กิจกรรมและโครงการ: 
การจัดหลักสูตรการอบรมด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการ การอบรมด้านการประเมินผล แก่ชุมชน/องค์กรชาวบ้าน-องค์กรชุมชน หรือองค์กรอาสาสมัครต่าง ๆ ที่ทำงานเพื่อส่วนรวม และไม่แสวงกำไร
ความต้องการอาสาสมัคร: 
ต้องการเป็นอาสาสมัครด้านการให้คำปรึกษา การแนะแนวด้านการศึกษาต่อ และการให้ความรู้ทางวิชาการด้านต่าง ๆ แก่เด็ก-เยาวชน ครอบครัว ชุมชน โดยเฉพาะผู้ีที่มีฐานะยากลำบาก ขาดโอกาสต่าง ๆ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
สตรี สิทธิสตรี
พัฒนาชุมชนและชนบท
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ชีวิตและสุขภาพ