กลุ่มเครือข่าย TEEN+เครือข่ายเยาวชนคิดบวก จิตสาธารณะแห่งประเทศไทย

ชื่อหน่วยงาน: 
TEEN+เครือข่ายเยาวชนคิดบวก จิตสาธารณะแห่งประเทศไทย
ที่อยู่: 
กลุ่มงานส่วนกลางภาคเหนือ อ. เมือง จ. เชียงใหม่
จังหวัด: 
เชียงใหม่
เบอร์ติดต่อ: 
0946174934 0939386941
ผู้ประสานงาน: 
กวินฐ์ฌาณฬ วัยเมธาโชคนุกูล
กิจกรรมและโครงการ: 
ส่งเสริม เยาวชน จิตสำนึก ทักษะการดำเนินชีวิต
ความต้องการอาสาสมัคร: 
ส่งเสริม เยาวชน จิตสำนึก ทักษะการดำเนินชีวิต
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
สตรี สิทธิสตรี
คนชรา ผู้ยากไร้
รับบริจาคเงิน สิ่งของ

ส่งเสริม เยาวชน จิตสำนึก ทักษะการดำเนินชีวิต