โครงการพัฒนาพื้นที่สูง UHDP

ชื่อหน่วยงาน: 
โครงการพัฒนาพื้นที่สูง Upland Holistic Development Project
ที่อยู่: 
121 หมู่ที่ 8 ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย
จังหวัด: 
เชียงใหม่
เบอร์ติดต่อ: 
053 473221
ผู้ประสานงาน: 
นายบุญศักดิ์ ทองดี
เบอร์แฟกซ์: 
053 473221
อีเมลล์: 
kersertoo@gmail.com
เว็บไซต์: 
www.uhdp.org
กิจกรรมและโครงการ: 
สี่ประเด็นคือ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ความยุติธรรม และจริยธรรม
ความต้องการอาสาสมัคร: 
ช่วยเราในศูนย์การเรียนรู้ และงานในชุมชน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
สตรี สิทธิสตรี
คนชรา ผู้ยากไร้
สิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยี สารสนเทศ
พัฒนาชุมชนและชนบท
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ศิลปวัฒนธรรม
ชีวิตและสุขภาพ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
ส่งเสริมวิชาชีพ
สันทนาการ การท่องเที่ยว