ชมรมพิราบอาสา

ชื่อหน่วยงาน: 
ชมรมพิราบอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ที่อยู่: 
39/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จังหวัด: 
กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ: 
0891184115
ผู้ประสานงาน: 
อาจารย์พิชิต ธิอิ่น
เบอร์แฟกซ์: 
029381984
อีเมลล์: 
pich306@hotmail.com
เว็บไซต์: 
http://www.pirabarsa.pichit.net/
กิจกรรมและโครงการ: 
โครงการพิราบอาสา...(ตามประเด็นกิจกรรมอาสา)...
ความต้องการอาสาสมัคร: 
ไม่จำกัด
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
สตรี สิทธิสตรี
คนชรา ผู้ยากไร้
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
ช่วยเหลือสัตว์
สิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยี สารสนเทศ
พัฒนาชุมชนและชนบท
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ศิลปวัฒนธรรม
ชีวิตและสุขภาพ
ผู้ประสบภัยพิบัติ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
ส่งเสริมวิชาชีพ
สันทนาการ การท่องเที่ยว
ชนกลุ่มน้อย ชาวต่างด้าว
บ้าน ที่อยู่อาศัย
ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
ศาสนา จริยธรรม