UR Channel สื่อสารเพื่ออาสา

ชื่อหน่วยงาน: 
๊Unirescue Co.,Ltd.
ที่อยู่: 
1535-1537 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
จังหวัด: 
กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ: 
02-101-6044 / 083-090-1664 / 081-914-9391 / 086-392-4712
ผู้ประสานงาน: 
ชลธี สังวรโยธิน / วิไลลักษณ์ พูลเจริญ
เบอร์แฟกซ์: 
02-101-6055
อีเมลล์: 
unirescuethai@gmail.com
เว็บไซต์: 
https://www.youtube.com/user/URChannelThai
กิจกรรมและโครงการ: 
การอบรมทักษะการใช้เครื่องมือสื่อสารสำหรับการประสานการแจ้งเหตุในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ และทักษะการให้การช่วยเหลือด้วยตัวเองขั้นต้น
ความต้องการอาสาสมัคร: 
อาสาสมัครที่สามารถร่วมฝึกทักษะการใช้ Software สำหรับการแจ้งข่าวสารต่างๆ และร่วมค้นหาอาสาสมัครที่มีทักษะเฉพาะด้านเพื่อเป็นฐานข้อมูลเพื่อเป็นแหล่งข้อความช่วยเหลือเมื่อมีเหตุ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เทคโนโลยี สารสนเทศ
พัฒนาชุมชนและชนบท
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประสบภัยพิบัติ
สันทนาการ การท่องเที่ยว

เราเป็นกลุ่มอาสาสมัครที่เกิดจากการรวมตัวเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน บางคนเป็นทั้งผู้ประสบภัย เคยได้รับการช่วยเหลือ และมีความรู้สึกอยากส่งต่อคือ อยากเป็นผู้ช่วยเหลือผู้อื่นบ้าง ดังนั้นจึงเกิดกระบวนการเรียนรู้ในการเสริมสร้างศักยะภาพเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้อื่น เมื่อเกิดการเรียนรู้และประสบการณ์จนมีความชำนาญเฉพาะด้าน จนสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ แต่ความเป็นอาสาสมัครที่ไม่มีสังกัด จึงทำให้ความสามารถนั้นไม่มีหน่วยงานไหนทราบ โครงการนี้เราทำเพื่อ สามารถติดตาม Hore ได้ว่า ใครเป็น Hero และชำนาญในเรื่องใด อยู่ที่ไหน ดังนั้น UR Channel จึงมีวัตถุประสงค์ให้เป็นช่องทางสำหรับการติดต่อ Hero แต่ก่อนที่จะติดต่อ Hero เราก็ต้องมี Hero ด้วยดังนั้น จึงขอเชิญ เหล่าคนอาสามาร่วมแสดงตัวเพื่อเป็นแรงบันดาลใจ เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชน ในการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะให้กับความเป็นคนอาสาด้วยกัน