ชมรม บุตรวชิรปราการ จันทบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
ชมรม บุตรวชิรปราการ จันทบุรี
ที่อยู่: 
13-15 ถ.มหาราช ซ.1 ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
จังหวัด: 
จันทบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
039313515
ผู้ประสานงาน: 
แสนคม อนามพงษ์
เบอร์แฟกซ์: 
039313515
อีเมลล์: 
swct.thai@gmail.com
เว็บไซต์: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005056248597
กิจกรรมและโครงการ: 
จิตอาสา มุ่งมั่น เพื่อประชาเป็นสุข
ความต้องการอาสาสมัคร: 
จิตอาสา รักชาติ รักในหลวง รักความยุติธรรม อยากให้ประชาชนมีความสุข
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
สตรี สิทธิสตรี
คนชรา ผู้ยากไร้
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
ช่วยเหลือสัตว์
สิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยี สารสนเทศ
พัฒนาชุมชนและชนบท
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ศิลปวัฒนธรรม
ชีวิตและสุขภาพ
ผู้ประสบภัยพิบัติ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
รับบริจาคอวัยวะ ร่างกาย
ส่งเสริมวิชาชีพ
สันทนาการ การท่องเที่ยว
บ้าน ที่อยู่อาศัย
กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
ศาสนา จริยธรรม