ชมรม บุตรวชิรปราการ จันทบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
ชมรม บุตรวชิรปราการ จันทบุรี
ที่อยู่: 
13-15 ถ.มหาราช ซ.1 ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
จังหวัด: 
จันทบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
039313515
ผู้ประสานงาน: 
แสนคม อนามพงษ์
เบอร์แฟกซ์: 
039313515
อีเมลล์: 
swct.thai@gmail.com
เว็บไซต์: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005056248597
กิจกรรมและโครงการ: 
จิตอาสา มุ่งมั่น เพื่อประชาเป็นสุข
ความต้องการอาสาสมัคร: 
จิตอาสา รักชาติ รักในหลวง รักความยุติธรรม อยากให้ประชาชนมีความสุข
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
สันทนาการ การท่องเที่ยว
ศาสนา จริยธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
ส่งเสริมวิชาชีพ
ช่วยเหลือสัตว์
เด็ก เยาวชน
บ้าน ที่อยู่อาศัย
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ชีวิตและสุขภาพ
สิ่งแวดล้อม
พัฒนาชุมชนและชนบท
สตรี สิทธิสตรี
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
รับบริจาคอวัยวะ ร่างกาย
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
ผู้ประสบภัยพิบัติ
ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
คนชรา ผู้ยากไร้
กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
เทคโนโลยี สารสนเทศ