โครงการขับเคลื่อนสุขภาวะองค์กรเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงราย (มัดปุ๊ก เชียงราย)

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมสร้างสรรค์อนาคตเด็กและเยาวชน
ที่อยู่: 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
จังหวัด: 
เชียงราย
เบอร์ติดต่อ: 
0820038553
ผู้ประสานงาน: 
นายอนันตรักษ์ สลีสองสม
อีเมลล์: 
phoenix9g@gmail.com
กิจกรรมและโครงการ: 
กิจกรรมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีการสร้างกิจกรรมในพื้นที่ของตนเอง ในระดับพื้นที่ของทั้ง 18 อำเภอในประเด็นการพัฒนาที่หลากหลายและสร้างสรรค์
ความต้องการอาสาสมัคร: 
ต้องการอาสาสมัครให้ความรู้ด้านต่างๆ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
สตรี สิทธิสตรี
คนชรา ผู้ยากไร้
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
สิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยี สารสนเทศ
พัฒนาชุมชนและชนบท
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ศิลปวัฒนธรรม
ชีวิตและสุขภาพ
ส่งเสริมวิชาชีพ
สันทนาการ การท่องเที่ยว
ชนกลุ่มน้อย ชาวต่างด้าว
ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
ศาสนา จริยธรรม