บ้านสรรปันรัก

ชื่อหน่วยงาน: 
พันธกิจเพื่อเด็กบ้านสรรปันรัก จ.เชียงราย
ที่อยู่: 
144/27 ถนนเชียงราย-เวียงชัย หมู่ที่ 3 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง
จังหวัด: 
เชียงราย
เบอร์ติดต่อ: 
0844869206
ผู้ประสานงาน: 
อ.กุลเทพ กันหะ (ครูหนึ่ง)
อีเมลล์: 
kun_one1122@hotmail.com
เว็บไซต์: 
https://www.facebook.com/baansanpanruk
กิจกรรมและโครงการ: 
1.เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพิทักษ์สิทธิเด็ก 2.เพื่อช่วยเหลือ เด็กที่ถูกทอดทิ้ง และด้อยโอกาสให้เติบโตอย่างสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม 3.เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา ให้เด็กได้รับการศึกษาตามศักยภาพของตนเองอย่างน้อยปริญญาตรี 4.เพื่อประสานงานและร่วมมือกับบุคคล องค์กร และหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เด็กสามารถมีชีวิต ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 5.ไม่แสวงหาผลกำไร
ความต้องการอาสาสมัคร: 
ผู้มีความพร้อมในการสนับสนุนทุนการศึกษา
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
ศาสนา จริยธรรม