โครงการแปรงลบกระดาน "สานฝัน ปันน้ำใจให้น้อง" (จ.เชียงใหม่)

ชื่อหน่วยงาน: 
โครงการแปรงลบกระดาน
ที่อยู่: 
289/98 หมู่ 3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง
จังหวัด: 
เชียงใหม่
เบอร์ติดต่อ: 
0830948607
ผู้ประสานงาน: 
ว่าที่ร้อยโทธนทัต ช่างคำมูล
เบอร์แฟกซ์: 
-
อีเมลล์: 
naikonhin_aei@hotmail.com
เว็บไซต์: 
https://www.facebook.com/HinongCNX
กิจกรรมและโครงการ: 
มอบทุนทรัพย์/สิ่งของ ให้น้องๆ ด้อยโอกาส
ความต้องการอาสาสมัคร: 
-
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
คนชรา ผู้ยากไร้
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
ช่วยเหลือสัตว์
สิ่งแวดล้อม
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ศิลปวัฒนธรรม

โครงการ "แปลงลบกระดาน" จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑ โดย ว่าที่ ร้อยโท ธนทัต ช่างคำมูล เกิดจากแรงบันดาลใจ จากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงเสด็จพระราชดำเนิน แม้ในถิ่นทุรกันดาร ช่วยเหลือพสกนิกรของพระองค์ท่านมาอย่างยาวนาน นอกจากนี้ ได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดี จาก ว่าที่ ร้อยตรี ธานี ชาวสวน ประธานชมรมสัญญาบัตรสัญจร จังหวัดชลบุรี ที่มีความตั้งใจที่จะสร้างฝัน ความหวังให้กับเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา ให้ได้รับโอกาสนั้นตามศักดิ์และสิทธิที่มนุษย์ทุกคนพึงได้รับ อย่างเท่าเทียม เสมอกัน โครงการนี้จึงเน้นการช่วยเหลือให้กับเด็กด้อยโอกาส ซึ่งต่อไปในอนาคตจะกลายเป็นกำลังสำคัญที่จะก้าวไปสู่การเป็นคนดี คนเก่ง ของสังคมต่อไป

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆ ที่ได้รับความช่วยเหลือ ได้ปลูกจิตสำนึกในการที่จะมอบให้ผู้อื่นต่อไปในอนาคต
๒. เพื่อต่อยอดทางการศึกษา แก่น้องๆ ยากไร้ ตามศักดิ์และสิทธิ ที่ทุกคนพึงได้รับอย่างเท่าเทียม
๓. สร้างจิตสาธารณะ ปลูกฝัง ความรัก สามัคคี
๔. กระตุ้นให้น้องๆ อยากศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
๕. เพื่อให้น้องๆ พึงระลึกและดำรงไว้ ซึ่ง ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน

ความมุ่งหมาย
เด็กด้อยโอกาสจำนวนมากในประเทศไทย ที่ยังรอการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเขตภาคเหนือของไทย ที่ยังคงมีน้องๆ นักเรียนชาวไทยภูเขาที่ยากไร้รอคอยความช่วยเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก เศษเงินของท่านเพียงไม่กี่บาท อาจจะเติมเต็มส่วนที่ขาดของน้องๆ เหล่านั้นได้ แม้ว่าเงินไม่ใช่ตัวชี้วัดปัจจัยทุกสิ่งอย่าง แต่ตราบใดที่ยังมีการแลกเปลี่ยนสินค้าด้วยเงินตรา น้องๆ เหล่านั้น ก็ไม่สามารถหาเงินเหล่านั้นเพื่อเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นได้... มาร่วมกันสร้างสังคมที่ดี โดยปลูกฝังสิ่งดีดี แก่เยาวชนของชาติสืบไป