เชิญชวนทุกท่านร่วมแสดงความเห็น เพื่อทำให้ระบบราชการไทยของเราดีขึ้น

ชื่อหน่วยงาน: 
ศูนย์วิจัยเชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
สตรี สิทธิสตรี
เทคโนโลยี สารสนเทศ
พัฒนาชุมชนและชนบท
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ชีวิตและสุขภาพ
บ้าน ที่อยู่อาศัย
กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม

เรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการทำให้ระบบราชการไทยของเราดีขึ้น ด้วยการทำแบบสอบถามออนไลน์ง่ายๆ สั้นๆ ตามที่ปรากฎด้านล่างกันนะครับ

http://www.surveygizmo.com/s3/2884036/opdccitizen2559

เสียงทุกท่านมีความหมายกับเรามาก ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับความร่วมมือครับ !