www.wikipedia.org

ชื่อหน่วยงาน: 
www.wikipedia.org
จังหวัด: 
กรุงเทพมหานคร
กิจกรรมและโครงการ: 
สามารถไปเขียนบทความสารานุกรมเกี่ยวกับความรู้ที่ต้องการบริจาคได้ที่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.wikipedia.org
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เทคโนโลยี สารสนเทศ