ชมรมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเชียงราย บ้านฟาร์มสัมพันธกิจ จ.เชียงราย

ชื่อหน่วยงาน: 
ชมรมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเชียงราย บ้านฟาร์มสัมพันธกิจ จ.เชียงราย
ที่อยู่: 
สำนักงานภาคเชียงใหม่
จังหวัด: 
เชียงใหม่
เบอร์ติดต่อ: 
053-390893
ผู้ประสานงาน: 
คุณวิสิษฐ์ นาเรือง
เบอร์แฟกซ์: 
053-339172
เว็บไซต์: 
www.cultthai.com
กิจกรรมและโครงการ: 
จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำให้เกิดขึ้นในชุมชน 2.พัฒนาให้กลุ่มรวมตั้ง จัดตั้ง จดทะเบียน เป็นกลุ่มสหกรณ์ในอนาคต
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
พัฒนาชุมชนและชนบท
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ส่งเสริมวิชาชีพ

วัตถุประสงค์ 
เผยแพร่และจัดตั้งเครดิตยุเนี่ยน  ให้เกิดกลุ่มออมทรัพย์ในชุมชนเพื่อให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ในอนาคต