ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข จังหวัดนครนายก

ชื่อหน่วยงาน: 
ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข จังหวัดนครนายก
ที่อยู่: 
25/3 หมู่12 ต.พรหมณี อ.เมือง จังหวัดนครนายก 26000
จังหวัด: 
นครนายก
เบอร์ติดต่อ: 
037-312551, 086-0864078
ผู้ประสานงาน: 
คุณประสิทธิ มหิธิธรรมธร ประธานชมรม อสม.
กิจกรรมและโครงการ: 
เพื่อการทำงานด้านสาธารณสุขด้านสาธารณประโยชน์ต่างๆในทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
สตรี สิทธิสตรี
คนชรา ผู้ยากไร้
พัฒนาชุมชนและชนบท
ชีวิตและสุขภาพ
ผู้ประสบภัยพิบัติ

รับอาสาให้ช่วยงาน
   -  อาสาลงพื้นที่ในเขตหมู่บ้านเพื่อประชาสัมพันธ์ แนะนำ ให้ความรู้ในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ
คุณสมบัติเฉพาะของอาสาสมัคร
   -  มีความเสียสละ เป็นผู้นำที่ดีมีจิตใจดีงาม มีความพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัคร