ชมรมอนุรักษ์ดนตรีไทย จ.กาญจนบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
ชมรมอนุรักษ์ดนตรีไทย จ.กาญจนบุรี
ที่อยู่: 
49 ม.3 ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
จังหวัด: 
กาญจนบุรี
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
ศิลปวัฒนธรรม

รับอาสาสมัครสอนดนตรีไทย