บมจ.บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาเชียงราย

ชื่อหน่วยงาน: 
บมจ.บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาเชียงราย
ที่อยู่: 
184 หมู่25 ต.รอบเวียง จ.เชียงราย 57000
จังหวัด: 
เชียงราย
เบอร์ติดต่อ: 
053-746500-14, 053-746549
ผู้ประสานงาน: 
นางไพวรรณ วงค์ตระกูล
กิจกรรมและโครงการ: 
1.มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ต่อเนื่อง 3 ปี จำนวน 50 ทุนๆละ 3,000 บาท 2.จัดสร้างและมอบอาคารเรียนขนาด 6 ห้องเรียนให้โรงเรียนที่ขาดแคลน 3.จัดสร้างและมอบสนามบาสเกตบอลขนาดมาตรฐาน 4.ให้ทุนการศึกษากับนักเรียน/นักศึกษา ระดับ ปวส. ในโครงการทวิภาคีร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 5.มอบสิ่งของ/เงิน สนับสนุน กิจกรรมวันเด็กให้กับโรงเรียน ต่างๆ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
สิ่งแวดล้อม
พัฒนาชุมชนและชนบท
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประสบภัยพิบัติ

วัตถุประสงค์ 
1.ส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนไทยในด้านการศึกษา          
2.ส่งเสริมเยาวชนเล่นกีฬาพาห่างไกลยาเสพติด                    
3.ส่งเสริมให้เยาวชนมีโอกาสทางการศึกษามากขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น       
4.คืนกำไรให้กับสังคม