ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองมหาสารคาม

ชื่อหน่วยงาน: 
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองมหาสารคาม
ที่อยู่: 
ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
จังหวัด: 
มหาสารคาม
กิจกรรมและโครงการ: 
ให้การบริการประชาชนในการถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน แก้ปัญหาความยากจน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ ทางอัคคีภัย สนับสนุนในการทำเกษตรแบบพอเพียง
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ
ผู้ประสบภัยพิบัติ