บริษัท เชียงรายสินธานี จำกัด

ชื่อหน่วยงาน: 
บริษัท เชียงรายสินธานี จำกัด
ที่อยู่: 
535/3-4 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
จังหวัด: 
เชียงราย
เบอร์ติดต่อ: 
053-715999
ผู้ประสานงาน: 
คุณนิเทศ จุมปู หัวหน้าโครงการ
เบอร์แฟกซ์: 
053-715999
อีเมลล์: 
sinthanee@hotmail.com
กิจกรรมและโครงการ: 
ประสานมูลนิธิ ฉือจี้ (ไต้หวัน) ผ่าต้อกระจกในเชียงราย สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ มอบของช่วยเหลือเด็กพิการ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
ผู้ประสบภัยพิบัติ
บ้าน ที่อยู่อาศัย

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้พนักงานของบริษัทมีทัศนคติที่ดีต่อบุคคลในสังคม และเพื่อนร่วมงาน  มีความเสียสละ และรู้จักการให้                    .
2. เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ในสังคมโดยคำนึงถึงความจำเป็นที่แท้จริง  เช่น ไฟไหม้  น้ำท่วม  คนพิการและบุคคลที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้                
3. เพื่อช่วยเหลือกรณีจำเป็นของพนักงาน ทีได้รับความเดือดร้อน และเกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ