บริษัทอุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรีจำกัด

ชื่อหน่วยงาน: 
บริษัทอุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรีจำกัด
ที่อยู่: 
บริษัทอุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี จำกัด
จังหวัด: 
สุพรรณบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
035-571052
ผู้ประสานงาน: 
นายวิศิษฐ์ อัศณีทิพย์กุล หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
เบอร์แฟกซ์: 
035-572000
กิจกรรมและโครงการ: 
1.สิ่งแวดล้อมโรงงานเข้าร่วมโครงการลุ่มน้ำท่าจีน 2.อบรมให้ความรู้พนักงานเรื่องเอดส์ 3. อบรมให้ความรู้พนักงานเรื่องการคัดแยกขยะเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 4.เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการมีการเล่นกีฬาและสันทนาการ ทุกบ่ายวันเสาร์
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ช่วยเหลือสัตว์
สิ่งแวดล้อม
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ชีวิตและสุขภาพ
ผู้ประสบภัยพิบัติ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด

วัตถุประสงค์ 
ให้ชุมชนมีสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี มีสุขภาพแข็งแรง พลานามัยสมบูรณ์ ลดปัญหายาเสพติด ให้ความรู้ในเรื่องป้องกันเอดส์ และรู้วิธีการคัดแยกขยะ เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม