มูลนิธิจารุธมโมสงเคราะห์ จ.นครนายก

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิจารุธมโมสงเคราะห์ จ.นครนายก
ที่อยู่: 
96 ม.6 ต.ศรีนาวา อ.เมือง จ.นครนายก 26000
จังหวัด: 
นครนายก
เบอร์ติดต่อ: 
037-312766, 081-4366937
ผู้ประสานงาน: 
ส.อ.สงัด สุขสมทิพย์
กิจกรรมและโครงการ: 
จัดหาทุนการศึกษา จัดหาอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียนในชนบท จัดหาเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ผู้ประสบภัย
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
พัฒนาชุมชนและชนบท
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ศิลปวัฒนธรรม
ผู้ประสบภัยพิบัติ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ

วัตถุประสงค์ 
เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ยากจนและพิการ / สนับสนุนทุนการศึกษาและการกีฬา / ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ