กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาชุมชน จังหวัดตราด

ชื่อหน่วยงาน: 
กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาชุมชน จังหวัดตราด
ที่อยู่: 
205 ม.2 ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
จังหวัด: 
ตราด
เบอร์ติดต่อ: 
039-531910
ผู้ประสานงาน: 
นางสมศิริ สง่าศิลป์ ประธานคณะกรรมการ
กิจกรรมและโครงการ: 
1.กำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินงานโดยประสานงานกับคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ 2.จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญเกี่ยวกับสตรี เด็กและเยาวชน 3.จัดตั้งชมรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน 4.จัดทำทะเบียนข้อมูลเกี่ยวกับสตรี เด็กและเยาวชน ให้การสงเคราะห์แก่สตรีที่ประสบปัญหา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
สตรี สิทธิสตรี