มูลนิธิรักษ์เด็ก

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิรักษ์เด็ก
ที่อยู่: 
159/26 อนุสารวิลล่า ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
จังหวัด: 
เชียงใหม่
เบอร์ติดต่อ: 
053-201246-7
ผู้ประสานงาน: 
นายฐานันดร ณ เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่โครงการ
อีเมลล์: 
tlsdf@rakdek.or.th
เว็บไซต์: 
www.rakdek.or.th
กิจกรรมและโครงการ: 
ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในสังคม
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน

วิสัยทัศน์
 “พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสิทธิเด็ก” มูลนิธิรักษ์เด็กเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่จดทะเบียนตามกฎหมายโดยการอนุญาตของ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ จากการสนับสนุนงบประมาณการจัดตั้งโดยองค์การเซฟเดอะชิลเดร็น (สหรัฐอเมริกา) ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2541 โดยมุ่งทำงานให้เด็กได้รับผลประโยชน์สูงสุดโดยให้เด็กได้รับความรู้ และการพัฒนาอย่างเหมาะสมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

พันธกิจ
 มูลนิธิรักษ์เด็กมุ่งทำงานด้านเด็ก เยาวชน สตรี และครอบครัว เพื่อให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้รับประโยชน์สูงสุดในการพัฒนา พร้อมทั้งระดมความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

tlsdf@rakdek.or.th, tlsdf@csloxinfo.com, sudthida@akdek.or.th, decha@rakdek.or.th, webmaster@rakdek.or.th