กลุ่มป่าชุมชนห้วยหินดำ จ.สุพรรณบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
กลุ่มป่าชุมชนห้วยหินดำ จ.สุพรรณบุรี
ที่อยู่: 
2 ม.6 บ้านห้วยหินดำ ต.วังยาว อ. ด่านช้าง
จังหวัด: 
สุพรรณบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
081-0124182
ผู้ประสานงาน: 
นายสว่าง งามยิ่ง
กิจกรรมและโครงการ: 
สร้างป่าชุมชน เฝ้าระวังผู้บุกรุกทำลายป่าและล่าสัตว์ป่า ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกับทางราชการในการอนุรักษ์ป่า จัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยใช้วิถีพุทธ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
ช่วยเหลือสัตว์
สิ่งแวดล้อม
ชนกลุ่มน้อย ชาวต่างด้าว

อนุรักษ์ทรัพยากรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยใช้วิถีพุทธ