กลุ่มไม้ยาฟ้าใหม่ จ.เชียงราย

ชื่อหน่วยงาน: 
กลุ่มไม้ยาฟ้าใหม่ จ.เชียงราย
จังหวัด: 
เชียงราย
เบอร์ติดต่อ: 
053-672346
ผู้ประสานงาน: 
นายกัน สุริยะ, นายพิชัย เมตะนันท์
กิจกรรมและโครงการ: 
1.การดูแลช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบ 2.การเยี่ยมบ้านสมาชิกทีได้รับผลกระทบ 3.ส่งเสริมอาชีพ 4.การให้ความรู้กับเด็กเร่ร่อน เยาวชน 5.การค้นหาผู้ติดเชื้อที่เปิดเผยตัว/ไม่เปิดเผย เพื่อเข้าถึงยาต้านไวรัส 6.การรณรงค์ให้คนในชุมชนเฝ้าระวัง
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ชีวิตและสุขภาพ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
ส่งเสริมวิชาชีพ
ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด

วัตถุประสงค์ 
- เป็นศูนย์ติดต่อประ สานงานของกลุ่มผุ้ติดเชื้อเอดส์
- เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- เป็นศูนย์กลางการประสานระหว่างองค์กร